Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031105C relacji: Gołuszyce – Bagniewko w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bagniewie oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1284C relacji: Pruszcz – Gruczno, realizowana na terenie działek nr 60 i nr 66 w obrębie Bagniewo, gmina Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.01.2019 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Kurenda – demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.01.2019 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock –Brzeźno o nr. 031120C – Etap II od km 1+620 do km 3+350 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.01.2019 NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU – KSIĘGOWA Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031139C relacji: Topolno – Cieleszyn w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Topolnie, realizowana na terenie działek nr 69 i nr 91/3 w Topolnie Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2018 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 21.12.2018 Kurenda – dot. wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn, zasilającej słupy oświetleniowe na boisku sportowym w Serocku, wraz z budową dwóch nowych słupów oświetleniowych i rozbiórką jednego istniejącego słupa oświetleniowego Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Obwieszczenie GDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa parku wiatrowego Pruszcz Szczegóły