Typ Data Tytuł
Artykuł 01.12.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie przepustu drogowego w km 2+350 w ciągu drogi powiatowej 1295C Topolno – Trzeciewiec km 4+400 Strugi Niewieścin) realizowanej na terenie części działek: 29 ark. 1, 17 ark. 1, 48 ark. 1, 50 ark. 1, 49/1 ark. 1, 49/2 ark. 1, 46 ark. 1, 16 ark. 1 obręb Grabówko, gmina Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.11.2021 Dostawa kruszywa na rok 2021-2022 Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.11.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej – ul. Wyzwolenia w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.11.2021 Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.11.2021 Dostawa kruszywa na rok 2021-2022 Szczegóły
Artykuł 03.11.2021 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 031143C Trępel – Grabówko, realizowana na terenie działek nr 90/2 i 90/1 w obrębie Trępel i nr 363/1 w obrębie Topolno oraz na terenie części działki nr 80/5 w obrębie Trępel, gmina Pruszcz i na terenie części działek nr 363/2, 213/1, 212/4, 364/1 i 352/6 w obrębie Topolno, gmina Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.10.2021 Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego dla mieszkańców gminy przy ul. Sportowej w Pruszczu wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną – realizowana na terenie działek nr 6/1, 6/2 oraz na terenie części działki nr 11/1 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Obwieszczanie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 031143C Trępel – Grabówko, realizowana na terenie działek nr 90/2 i 90/1 w obrębie Trępel i nr 363/1 w obrębie Topolno oraz na terenie części działki nr 80/5 w obrębie Trępel, gmina Pruszcz i na terenie części działek nr 363/2, 213/1, 212/4, 364/1 i 352/6 w obrębie Topolno, gmina Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2021 Budowa drogi w Gołuszycach – Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gołuszyce Szczegóły