Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2018 Sporządzenie dokumentacji budowlanej – koncepcji architektonicznej wraz z Programem Funkcjonalno użytkowym i szacunkowym kosztorysem inwestorskim budowy wg. koncepcji w ramach inwestycji pn. : Budowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.01.2018 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock –Brzeźno o nr. 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonanie ujęcia wód podziemnych (…) w Serocku Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2018 Przebudowa drogi gminnej w Serocku, ul. Kolejowa Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na jedno dziecko w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.01.2018 Zarządzenie Nr 423-2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. zdrowia, bhp, opieki nad zwierzętami i gospodarki wodno – ściekowej w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Kurenda – o utylizacji azbestu i nagrodach za przydomowe oczyszczalnie Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Kurenda – zmiana stawki opłaty za odpady komunalne w 2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.01.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii elektroenergetycznej kablowej – hala sportowa w Pruszczu Szczegóły