Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH KONSULTACJACH PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRUSZCZ W 2020 ROKU Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz znak: BOŚiGK.6220.1.1.2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi wewnętrznej Niewieścin-Suponin” – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Utylizacja azbestu Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oa.II.4200.30.2015.mk.18 z dnia 13.12.2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy – wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 OBWIESZCZENIE o wszcz.postępowania admin. w spr.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-PKP S.A. pn.Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola-Inowrocław-Tczew Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Informacja – opłata za śmieci w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oa.II.4200.30.2015.mk.18 z dnia 13.12.2019 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy – wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.5 z dnia 14.12.2019 r., że po otrzymaniu prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn.. akt: II OSK 133/17, prowadzi postępowanie w sprawie zażaleń na postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu dla przedsięwzięcia: Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-932 Szczegóły
Artykuł 24.12.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu licp na terenach zamkniętych – budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa linii i przyłącza elektroenergetycznego SN-15kV i prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilania budynku usługowo-biurowo-handlowego na działce nr 51/8 w Pruszczu, realizowana na terenie działek nr 9/9, 39, 50/4, 50/3, 51/3, 36 i 51/8 w obrębie Pruszcz, gmina Pruszcz Szczegóły