Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24.08.2016r., znak: ŚG-I-W.7322.86.2016, w zakresie punkt 1, podpunkt 2, punkt 2, 4, 9 tabeli oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy -Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 2 – Kontynuacja projektu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km” Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km Szczegóły
Artykuł 28.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej „ŁASZEWO” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 24 obręb Łaszewo, gmina Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.08.2020 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa sieci – linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, w celu zasilenia działki nr 40/31 położonej przy ul. Sosnowej w miejscowości Serock, realizowana na terenie działki nr 45 w obrębie Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock” Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Postanowienie Wójta Gminy Pruszcz o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz” Szczegóły
Przetargi 11.08.2020 Sprzedaż samochodu FSO-WARSZAWA POLONEZ CARO Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa drogi gminnej wewnętrznej na odcinku Niewieścin – Suponin, realizowana na terenie działek nr 18/9 (ark. 1) i nr 13 (ark. 3) w obrębie Niewieścin, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Kurenda do mieszkańców sołectwa Parlin – dotyczy Budowy obiektu inwentarskiego na terenie dz. nr ewid. 23, m. Parlin gmina Pruszcz Szczegóły