Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  31.10.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GMINA PRUSZCZ, ul. Główna 33, 86-120 PRUSZCZ, tel. (0 52) 562 43 00, fax (0 52) 5624 302 ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w progu szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz.

1. Planowany termin realizacji zamówienia – w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy, Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
– spełniają warunki ustawowe z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 i art.24 ust.1 Prawo zamówień publicznych
– charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczno-finansową zapewniającą bezpieczeństwo środków zamawiającego określoną współczynnikiem wypłacalności min.10 %.
5. Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej  są następujące:
1). Cena cena najniższa wg wzoru: Kc = cena  oferty = x 0,85 x 100pkt
Wypełniony i podsumowany załącznik Nr 2 stanowi podstawę określenia pkt. oceny oferty za cenę – max ilość pkt. – 85.
2). Warunki obsługi
wg wzoru: Kw = punkty z załącznika Nr 2a
Wypełniony załącznik Nr 2a stanowi podstawę do  przyznania punktów.
Oferta najkorzystniejsza otrzymuje za dane pole oceny 3 pkt. i kolejna odpowiednio 2 pkt. ,1 pkt. pozostałe oferty. Max ilość pkt. za warunki – 15 pkt.
3). Zsumowane punkty ceny  oraz warunków  stanowią podstawę wyboru oferty. Oferta z najwyższą ilością punktów jest ofertą najkorzystniejszą. Załącznik Nr 2b.
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego – pok. nr 3  lub ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.pruszcz.pl
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz – sekretariat pok. nr 21 – w terminie do 15.11.2017 r. godz. 10.00
8. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.11.2017 r. godz. 10.15, Sala Narad w siedzibie zamawiającego.
9. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
10. Zamawiający nie żąda złożenia wadium.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
i zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
14. Ogłoszenie i SIWZ zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego
w dniu 31.10.2017 r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 31.10.2017
  • Data składania ofert 15.11.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 15.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED 609981-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian