Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

UWAGA
PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY pow. 75 ha

Przypominamy o wpisie do Rejestru – BDO do końca roku t.j. do 31.12.2019r.

Sprawdź czy musisz zarejestrować się w Rejestrze – BDO -> kliknij tu

Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu, ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać.

Co to jest Baza danych  o produktach  i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)?
Rejestr – BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.
BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.
Wniosek o wpis do Rejestru – BDO należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – kliknij tu

Kto musi się rejestrować?
Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru – BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.
Lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:
• sklepy spożywcze,
• sklepy wielkopowierzchniowe,
• firmy budowlane, remontowe,
• gabinety lekarskie,
• gabinety stomatologiczne,
• producenci baterii i akumulatorów,
• producenci pojazdów,
• producenci opakowań,
• producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
• rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
• warsztaty samochodowe,
• warsztaty rzemieślnicze,
• zakłady produkcyjne,
• prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Kto nie musi się rejestrować:
• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
• władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
• prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ;
• transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
• rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha.
• przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).
Ponadto obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż  w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono.

Szczegółowe informacje dot. Rejestru – BDO znajdziecie Państwo na stronie www.bdo.mos.gov.pl

Pytania dot. BDO należy kierować do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, tel. (56) 621 58 71; 784 994 893; (56) 621-58-98, 784-987-358

Informacje

Rejestr zmian