Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku Przedszkola Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 2/2 ark.2 obręb Pruszcz, gm. Pruszcz Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1267C (relacji: Wudzyn – Pruszcz) na Strudze Kotomierzyca w km 23+654, realizowana na terenie działki nr 18 w obrębie Łowin, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24.08.2016r., znak: ŚG-I-W.7322.86.2016, w zakresie punkt 1, podpunkt 2, punkt 2, 4, 9 tabeli oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy -Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 2 – Kontynuacja projektu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km” Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock – RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 KURENDA Wójta Gminy Pruszcz dot. zmiany stawki za odpady Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – wydanie decyzji licp na terenie zamkniętym – budowa wodociągu średniego ciśnienia na działce numer 245/10 w obrębie Serock gm. Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2020 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2020 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.09.2020 Refertent Szczegóły