Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 07.11.2018 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.965.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej nn oświetlenia boiska sportowego w Serocku Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór wspomnień” Szczegóły
Przetargi 02.10.2018 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: „Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie” Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo pomiarowych na terenie działek 38-1, 38-2, 39-3 obręb Zbrachlin, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6/10, nr 47/5, nr 54/7 i nr 54/4 w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn-Pruszcz Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uwaga! Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu – warunkowa przydatność wody do spożycia – woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 244 w Serocku Szczegóły