GPSZOK w Małociechowie

1. Regulamin PSZOK

2. Godziny otwarcia GPSZOK w Małociechowie.
– środy – 11.00 – 18.00
– pierwsza sobota każdego miesiąca – 09.00 – 14.00

3. Prowadzący GPSZOK:
Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 1
86 – 120 Pruszcz

4. Telefon kontaktowy: 668 474 818 lub (52) 562 43 21

5. GPSZOK  w Małociechowie
Mieszkańcy Gminy Pruszcz mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczyć (własnym transportem) do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie składowiska odpadów w Małociechowie następujące odpady komunalne:
– odpady zielone
– baterie i akumulatory
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– odpady budowlane i rozbiórkowe
– sprzęt elektryczny i elektroniczny
– zużyte opony (samochodów osobowych)
– papier i tektura
– tworzywa sztuczne
– szkło
– metale
– popioły
– leki
– chemikalia
– opakowania wielomateriałowe
Odpady przyjmowane w GPSZOK
Do GPSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Pruszcz. Nie przyjmuje się odpadów pochodzących z działalności gospodarczej!

Informacje

Rejestr zmian