ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017)

Pruszcz, dnia 12 lipca 2017r. BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów Na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257) w związku ze złożonym wnioskiem przez  Ubojnię Drobiu „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J. Serock, ul. Kolejowa 6,86-120 Pruszcz,  reprezentowaną przez pełnomocnika: Piotra Wojewódzkiego SOZO-ochrona środowiska ul. 11 Listopada 17/23, 85-0643 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J.” zawiadamiam o wyznaczonym przez Wójta Gminy Pruszcz na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się co do zebranego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na w/w przedsięwzięcie. Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku postępowania organ uzyskał niezbędne do wydania decyzji opinie i uzgodnienia, w związku z powyższym wyznacza stronom postępowania siedmiodniowy termin (7 dni) do zapoznania z aktami sprawy liczony od  dnia doręczenia. Każda z zainteresowanych stron w wyznaczonym terminie może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz (pok. nr 3). Otrzymują: 1. Pełnomocnik: Piotr Wojewódzki SOZO-ochrona środowiska ul. 11 Listopada 17/23, 85-643 Bydgoszcz 2. Inwestor: Ubojnia Drobiu „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J. ul. Kolejowa 6, Serock, 76-120 Pruszcz 3. strony postępowania wg. załącznika sołtys wsi Serock - z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń BIP Urzędu Gminy w Pruszczu tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu 4. a/a Wójt Gminy Pruszcz Sporządziła: E. Grumbliniak –  (52) 562 43 22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>