Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2017-12 -12 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XLII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz  § 31 i § 32 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zm.) na dzień 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu  zwołuję XLII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji; 5. Interpelacje i zapytania radnych; 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy; 8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji; 9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 10. Podsumowanie pracy Rady Gminy Pruszcz w roku 2017: a) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących z pracy Rady w roku 2017; b) Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy dot. realizacji planów pracy w roku 2017; 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2018; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2018; 13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz; 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024; 15. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2018 rok; 16. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2018 rok; 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok; 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; 19. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej z pracy w roku 2017; 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku; 21. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 22. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy; 23. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023; 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017; 25. Wolne wnioski i informacje; 26. Zakończenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>