Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2018-02-06

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania  XLIV sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami),§ 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r.  poz. 1572 ze zmianami ) na dzień 16 lutego 2018  roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Interpelacje i zapytania radnych; 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji; 9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 10. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017; 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące pracy Komisji w roku 2017; 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruszcz; 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących wprowadzenia zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023; 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/350/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne; 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy 16. Wolne głosy i zapytania; 17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Przemysław Sznajdrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>