Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2018-05-21 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XLVII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami),§ 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 29 MAJA 2018 roku (WTOREK) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji; 5. Interpelacje i zapytania radnych; 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy; 8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji; 9. Sprawozdanie Przewodniczących  stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 10. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Rehabilitacji z funkcjonowania Ośrodka za rok 2017 oraz z bieżącej działalności, 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu; 12. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcjonowania za rok 2017 oraz z bieżącej działalności; 13. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z funkcjonowania za rok 2017 oraz z bieżącej działalności; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017; 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia; 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii; 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 239 położonej w miejscowości Serock 18. Przerwa; 19. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2017 (skarbnik gminy); 20. Dyskusja; 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2017 rok; 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za rok 2017 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego ( skarbnik gminy) ; 23. Dyskusja; 24. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  Pruszcz za  2017 rok; 25. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017; 26. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; 27. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 28. Dyskusja 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2017; 27. Wolne wnioski i informacje; 28. Zakończenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>