Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-08-20

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania L sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 24 sierpnia 2018 roku (piątek) godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję L sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Interpelacje i zapytania radnych; 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji; 9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 10. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa p-pożarowego; 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu, 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pruszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz; 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego; 17. Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025; 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023; 21.Wolne wnioski i informacje; 22.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Przemysław Sznajdrowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>