POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu (BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016)

Pruszcz, dn. 19.07.2016 r. BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016 POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2,  art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1  pkt. 1 i 2, art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a także uwzględniając § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) tiret trzecie i piąte rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku:      Konarzewski Sp. z o.o. w Likwidacji ul. Nowotoruńska 12, 85-840 Bydgoszcz i zasięgnięciu opinii: - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – opinia znak: WOO.4240.531.2016.PP z dnia 28 czerwca 2016 r.                                                        . - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia znak: N.NZ – 4200 – 73/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. POSTANAWIAM: 1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „MAŁOCIECHOWO”, położonego w części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz. 2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 i 6 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniający: 1) opis środowiska przyrodniczego na terenie planowanej kopaliny oraz w zasięgu jej oddziaływania (np. przewidywanych odwodnień), w tym informację na temat występowania cennych siedlisk przyrodniczych, gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów oraz tras migracji zwierząt; należy także podać źródło danych na temat występowania lub braku gatunków chronionych, a w przypadku prowadzenia wizji terenowych – ich terminy i metodykę, które powinny uwzględniać biologie gatunków. 2) analizę oddziaływania na stwierdzone gatunki i siedliska przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych, a także na różnorodność biologiczną. 3) ekspertyzę hydrogeologiczną zawierającą m.in.: a) określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki hydrologiczne analizowanego terenu oraz gatunków sąsiadujących, przede wszystkim cieku wodnego, b) ocenę wpływu realizacji przedsięwzięcia na sąsiedni ciek wodny oraz zaproponowanie rozwiązań zapewniających zachowanie dotychczasowych przepływów w cieku wodny, w ty minimalnej szerokości pasa ochronnego, c) analizę skutków drenowania wód powierzchniowych i podziemnych przez nowo powstałe wyrobisko kopalni względem sąsiednich terenów, w tym cieku wodnego i zadrzewienia znajdującego się w zagłębieniu terenu, a planowanego do zachowania. 4) określenie skali koniecznej wycinki drzew i krzewów, w tym składu gatunkowego, liczby i wieku planowanych do usunięcia drzew wraz z opisem ich stanu zdrowotnego, występowania dziupli i próchnowisk oraz siedlisk gatunków chronionych w obrębie drzew. 5) opis sposobu zabezpieczenia drzew i krzewów niepodlegających wycince przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed przesuszeniem. 6) Podanie zakresu, w tym składu gatunkowego, lokalizacji i ilości nasadzeń zastępczych drzew i krzewów. 7) zaproponowanie działań zapobiegających, minimalizujących oraz kompensacyjnych negatywny wpływ realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w przypadku stwierdzenia możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt lub bioróżnorodności biologicznej. 8) analizę wpływu na sąsiednie obszary chronione. 9) kierunek rekultywacji uwzględniający uwarunkowania przyrodnicze obszaru. 10) parametry złoża, uzyskane w wyniku prac przeprowadzonych na podstawie koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie złoża kopaliny (w tym zasoby zboża, miąższość, warunki zalegania) oraz mapę z zaznaczony terenem eksploatacji, gdzie udokumentowano zasoby. 11) przewidywany okres funkcjonowania kopalni. 12) dokumentację przedstawiającą identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, którą przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672). Właściwy miejscowo organ winien wówczas dokonać oceny, czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji należą do rodzajów terenów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto należy odnieść się do planowanej zabudowy, tj. wymienić wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp. 13) charakter najbliższej zabudowy chronionej przed hałasem: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa. 14) oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny (wykonanie analizy akustycznej wraz z załącznikami graficznymi dla sytuacji bez i z wykonaniem wału z nadkładu), z dodatkowym uwzględnieniem: a) opisu aktualnego stanu klimatu akustycznego, b) przyjętych założeń i danych wejściowych do obliczeń (m.in. charakterystyka i usytuowanie wałów z nadkładu wraz z przeanalizowaniem wariantu zastosowania wału od strony najbliższej zabudowy chronionej akustycznie). 15) wskazanie natężenia ruchu i drogi wywozu kruszywa, z rozpatrzeniem wszystkich możliwych wariantów oddalających ją od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie. 16) przeanalizowanie konieczności wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu (ewentualnie uzasadnienie jej braku), z podaniem propozycji lokalizacji punktów pomiarowych. 17) przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów, w tym wpływu na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich, z uwzględnieniem: a) uciążliwości związanej z emisją pyłów w porze suchej i wietrznej, b) drogi wywozu kruszywa, przy konieczności maksymalnego jej oddalenia od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, c) przewidywanego natężenia i ładowności środków transportu kruszywa, d) oddziaływania skumulowanego związanego z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od sąsiednich przedsięwzięć (również planowanych), biorąc pod uwagę zarówno fazę realizacji, jak i eksploatacji. 18) analizę oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu (mityzacja i adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Badając czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu należy uwzględnić m.in. następujące elementy: a) bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie (np. dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), w tym np. technologie, wytwarzanie odpadów, wylesianie (utrata siedlisk powodujących sekwencję węgla), transport towarzyszący  przedsięwzięciu, b) działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. zalesienie, zmiana sposobu użytkowania terenu, ochrona terenów zielonych, podmokłych), c) działania skutkujące zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych (np. technologie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu/odzysku). 19) informację, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu, należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze. 20) lokalizację i organizację zaplecza technicznego i socjalnego. 21) gospodarkę wodno-ściekową i odpadową na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji kopalni. 22) usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać, a także wskazanie, czy i w jaki sposób planowana kopalniami kruszywa będzie oddziaływać na te cele. UZASADNIENIE Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem złożonym dnia 30 maja 2016 r. przez Konarzewski Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Nowotoruńskiej 12, 85-840 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „MAŁOCIECHOWO”, położonego w części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo.” Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „MAŁOCIECHOWO” w kategorii C1 o powierzchni obszaru górniczego 8,3 ha położonego w granicach działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz, powiat świecki, województwo kujawsko - pomorskie. Dla przedmiotowego złoża „MAŁOCIECHOWO” udokumentowano zasoby kopaliny o średnim punkcie piaskowym 99,3% i zasobach geologicznych bilansowych wynoszących wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – 446 tyś. ton. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) planowana inwestycja została wymieniona w § 3 ust.1 pkt. 40 lit. a), jako wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit.a, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: - tiret trzecie na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich, - tiret piąte – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Najbliższa pojedyncza zabudowa zagrodowa usytuowana jest w kierunku północnym w odległości ok. 190 m od analizowanej inwestycji. Złoże graniczyć będzie bezpośrednio z terenem leśnym. Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron. Wójt Gminy Pruszcz obwieszczeniem  znak: BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony postępowania o wszczęciu oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu dla planowanej inwestycji. W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismem znak N.NZ-4200-73/16 z dnia 22.06.2019 r.) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w  Bydgoszczy (pismem znak  WOO.4240.531.2016.PP z dnia 28 czerwca 2016 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu uwzględniony w niniejszym postanowieniu. Organ prowadzący postępowanie przeanalizował rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, rozpatrując uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym skalę przedsięwzięcia i możliwe zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu, z uwzględnieniem wielkości, prawdopodobieństwa, czasu trwania i zasięgu oddziaływania. Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary górskie lub leśne, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, ani obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, o znacznej gęstości zaludnienia, czy obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane na części dz. nr 79/10 obręb Małociechowo, gmina Pruszcz, o powierzchni 29,46 ha. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 2,15 ha. Aktualnie teren badań nie jest w żaden sposób użytkowany. Złoże piasków „MAŁOCIECHOWO” znajduje się na jednym ze zboczy skarpy doliny rzecznej. Teren ten to głównie nieużytki i pastwiska. Na szczycie skarpy przebiega linia energetyczna, co należy uwzględniać przy planowaniu eksploatacji. Zabudowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości ok. 190 m w kierunku północnym od granic planowanej kopalni, ok. 346 m w północno-zachodnim, ok. 317 m w południowo-wschodnim oraz ok. 416 m w zachodnim. Dla przedmiotowego złoża udokumentowano zasoby kopaliny o średnim punkcie piaskowym 99,3% i zasobach geologicznych bilansowych wynoszących wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – 446 000 Mg. Wielkość planowanego wydobycia wyniesie ok. 200 000-220 000 Mg/rok. Wydobywany piasek będzie wykorzystywany w drogownictwie oraz budownictwie ogólnym. Udokumentowana kopalina zalega pod nadkładem o grubości do 0,3 m. Nadkład zbudowany jest z warstwy glebowej o grubości do 0,3 m. Strop warstwy złożowej (określony w otworach badawczych) zalega od 63,4 do 76,3 m n.p.m., średnio 69,5 m n.p.m. Deniwelacje powierzchni stropowej wynoszą do około 13,0 m i spowodowane są zmienną rzeźbą terenu. Warstwa złożowa tworzy ciągły pokład piasków różnej granulacji przeważnie drobnoziarnistych. Miąższość warstwy złożowej waha się od 6,7 m do 16,7 m, a średnio wynosi 12,7 m. Spąg warstwy złożowej zalega od 48,7 m n.p.m. do 69,6 m n.p.m., średnio 56,8 m n.p.m. Pod pokładem stanowiącym warstwę złożową zalegają utwory płonne wykształcone  w postaci glin. W miejscach gdzie nie przewiercono warstwy złożowej, granice złoża poprowadzono po rzędnej dna otworów. Utwory podścielające w tych miejscach stanowią piaski drobne. Punkt piaskowy dokumentowanej kopaliny waha się od 98,9% do 100%, średnio wynosi 99,1%, a zawartość frakcji powyżej 2 mm wynosi średnio 0,6%. Dokumentowana kopalina zawiera pewną ilość pyłów o średnicy poniżej 0,063 mm, tj. od 0,5% do 2,0%, średnio 1,3%. Złoże kopaliny „MAŁOCIECHOWO” zalega częściowo powyżej zwierciadła wód gruntowych. Miąższość warstwy złożowej niezawodnionej waha się od 2,5 do 8,0 m. Miąższość warstwy zawodnionej wynosi do ok. 14,0 m. Z uwagi na miąższość złoża oraz fakt zawodnienia kopaliny, warstwa złożowa eksploatowana będzie maksymalnie dwoma lub trzema głównymi piętrami za pomocą koparek z osprzętem podsiębiernym i przedsiębiernym. Nadkład w postaci gleby zostanie złożony na zwałowiskach wewnętrznych na obrzeżach złoża (w obrębie filarów ochronnych), by po zakończeniu eksploatacji możliwe było składowanie go w strefie wyrobiska, gdzie zakończono eksploatację. Możliwe jest także jego wywiezienie poza teren kopalni. W rozpatrywanym złożu „MAŁOCIECHOWO” kopaliną użyteczną są piaski różnej granulacji, przeważnie drobnoziarniste. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.). Najbliżej położone obszary chronione to: 1. Obszary specjalnej ochrony ptaków: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 – ok. 3,3 km. 2. Specjalne obszary ochrony siedlisk: Solecka Dolina Wisły PLH040003 – ok. 3,3 km, Zbocza Płutowskie PLH040040 – ok. 6,0 km. 3. Parki krajobrazowe: Nadwiślański Park Krajobrazowy – ok. 0,34 km, Chełmiński Park Krajobrazowy – ok. 3,6 km. 4. Obszary chronionego krajobrazu: Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu – ok. 1,6 km. 5. Rezerwaty przyrody: Ostnicowe parowy Gruczna – ok. 0,55 km, Ostrów Panieński – ok. 5,9 km, Góra św. Wawrzyńca – ok. 6,2 km, Zbocza Płutowskie – ok. 6,5 km, Łęgi na Ostrowiu Panieńskim – ok. 7,7 km, Płutowo – ok. 9,5 km. Planowana inwestycja polega na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „MAŁOCIECHOWO”, o powierzchni ok. 2,15 ha na części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo. Złoże jest częściowo zawodnione. Eksploatacja prowadzona będzie także z części zawodnionej wyrobiska. Głębokość części zawodnionej określono na 14,0 m. W sąsiedztwie udokumentowanego złoża znajduje się ciek wodny, planowany do zachowania. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia poinformowano, że planuje się zachowanie pasa ochronnego od cieku o szerokości 6,0 m, jednak nie uzasadniono, na podstawie informacji o budowie hydrogeologicznej terenu, czy ww. pas ochronny zapewni zachowanie obecnych przepływów w cieku. Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera wiele informacji z ustalonego powyżej zakresu raportu, m.in. dane na temat występowania gatunków chronionych na terenie udokumentowanego złoża i w jego sąsiedztwie. Niektóre, wskazane w zakresie raportu, kwestie dotyczące oddziaływania na przyrodę wymagają jednak uzupełnienia i uszczegółowienia, co przedstawić należy w opracowanym raporcie. Ponadto, raport powinien wskazać czas funkcjonowania kopalni oraz termin rekultywacji i jej założenia. Działalność kopalni kruszywa jest źródłem hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących z pracy urządzeń wydobywczych i środków transportu. W związku z powyższym, mając na uwadze skalę zamierzenia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany. Należy w nim omówić sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu, planowane kierunki wywozu kopaliny, a także przeanalizować oddziaływanie zamierzenia na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich. Do raportu należy dołączyć dokumentację przedstawiającą identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, na podstawie art. 115 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Właściwy miejscowo organ winien wówczas dokonać oceny, czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji należą do rodzajów terenów, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ponadto, należy odnieść się do planowanej zabudowy, tj. wymienić wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp. oraz określić charakter najbliższej zabudowy chronionej przed hałasem (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa) i opisać aktualny stan klimatu akustycznego. Raport winien zawierać analizę konieczności zastosowania zabezpieczeń rozprzestrzeniania się hałasu lub uzasadnienie jej braku. Należy również przeanalizować konieczność wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu wraz z podaniem propozycji lokalizacji punktów pomiarowych (ewentualnie uzasadnić brak takiej konieczności). Trzeba także odnieść się do kwestii uciążliwości związanej z emisją pyłów (także emisji wtórnej) w porze suchej i wietrznej, w tym przeanalizować działania minimalizujące, a także ograniczające te uciążliwości w stosunku do najbliższych zabudowań. Raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym, w dokumentacji konieczne jest opisanie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, m.in. powodowanych przez przedsięwzięcie, transport towarzyszący przedsięwzięciu, a także przedstawienie działań ograniczających tą emisję. Ponadto należy przeanalizować możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenie zmian klimatu, np. odpowiednia organizacja transportu, ochrona zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, a także działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Ważna jest także analiza, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu. Należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze. Jednocześnie zaznacza się, iż na stronie internetowej klimada.mos.gov.pl, dostępny jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”, opracowany przez Ministerstwo Środowiska. Powyższy dokument zawiera zbiór zasad i wskazówek oraz metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych. W opracowywanym raporcie konieczne jest również omówienie prawdopodobnych konfliktów społecznych, które mogą powstać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Opracowywany raport powinien zawierać również dane uzyskane na etapie rozpoznawania i dokumentowania złoża, w tym informacje, jakie są jego zasoby, miąższość i warunki zalegania, rodzaj kopaliny, punkt piaskowy, a także hydrogeologiczne i techniczne warunki wydobycia itp. Eksploatacja złoża niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, dlatego raport powinien wskazać usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w kontekście art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także podać, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele. Ponadto, konieczne jest wskazanie lokalizacji oraz organizacji zaplecza technicznego i socjalnego, a także omówienie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji kopalni, w tym wskazanie rodzajów odpadów, sposobów oraz miejsc ich magazynowania, a także dalszego postępowania z nimi. Należy także ustosunkować się do możliwego skumulowanego oddziaływania omawianego inwestycji z istniejącymi w sąsiedztwie i planowanymi kopalniami kruszywa, również w odniesieniu do stosunków wodnych. Analiza powyższych aspektów, a także przedstawienie działań minimalizujących negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania projektowanego wydobywania kopaliny na poszczególne elementy środowiska. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy biorąc pod uwagę lokalizację, skalę oraz planowany sposób eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  a tym samym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wójt Gminy Pruszcz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji i rodzaju inwestycji, rozpatrując uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r., a także kierując się opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  jak również uwzględniając kwalifikację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala wyżej wymieniony zakres raportu. Pouczenie Na niniejsze postanowienie służy prawo zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Załączniki (strony postępowania tylko poprzez publiczne ogłoszenie): 1. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 2. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Otrzymują: 1. Wnioskodawca: KONARZEWSKI SP. Z O.O. ul. Nowotoruńska 12, 85-840 Bydgoszcz 2. strony poprzez publiczne ogłoszenie i według wykazu -sołtys wsi Małociechowo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń -sołtys wsi Luszkowo i Luszkówko z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń -Urząd Gminy Świecie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -BIP Urzędu Gminy w Pruszczu -tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu 3. a/a Wójt Gminy Pruszcz Do wiadomości: 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie Sporządziła: E. Grumbliniak –  (52) 562 43 21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>