OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016)

Pruszcz, dnia 02 sierpnia 2016 r. BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23) zawiadamia, że w dniu 02 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w Pruszczu (ul. 3 Maja i cześć ul. Równej)” Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją postępowania i treścią decyzji  w Urzędzie Gminy Pruszcz, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu. Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pruszczu (www.bip.pruszcz.pl, oraz na stronie www.ekoportal.gov.pl), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu oraz w miejscu planowanej inwestycji na tablicy ogłoszeń sołectwa Pruszcz. Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2016, poz. 23), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja nr 1-2016 Otrzymują: 1. sołtys wsi Pruszcz – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 2. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu 3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz 4. a/a Wójt Gminy Pruszcz Sporządziła: E. Grumbliniak– (52) 562 43 21

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>