Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-11-20 Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania II sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu  zwołuję II sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Omówienie projektu budżetu gmina na rok 2019; 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019r. (omówienie wyników konsultacji); 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2019 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji; 12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku; 13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r.; 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność gminy; 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz; 16. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty; 17. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony z 7 drzew - pomników przyrody w granicach administracyjnych  Gminy Pruszcz; 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Pruszcz; 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet  dla sołtysów  z terenu Gminy Pruszcz; 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2019 – 2023”; 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu; 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Pruszczu; 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na klata 2018-2023; 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018; 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; 26. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje; 27. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>