ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.1.2015.2016)

Pruszcz, dn. 19 sierpnia 2016 r. BUD.6220.1.1.2015.2016 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23) zawiadamia, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. wydał decyzję nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na dz. nr 143/12 w miejscowości Małociechowo oraz na dz. nr 6 w miejscowości Luszkówko, Gmina Pruszcz”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją postępowania i treścią decyzji  w Urzędzie Gminy Pruszcz, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu tj.:  pon., śr., czw. w godz. 7.15 - 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30. Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pruszczu (www.bip.pruszcz.pl, oraz na stronie www.ekoportal.gov.pl), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy sołectwa Małociechowo i Luszkówko. Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Otrzymują: 1. sołtys wsi Małociechowo – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 2. sołtys wsi Luszkówko – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń 3. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu 4. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz 5.  a/a Wójt Gminy Pruszcz Sporządziła: E Grumbliniak– (52) 562 43 21

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>