Informacja o XXII Sesji Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 14.05.2020 r. Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2-5 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz.13.00 na mocy art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 374,567 i 568) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) . Informuję Mieszkańców Gminy Pruszcz o możliwości wzięcia udziału w debacie o stanie gminy za rok 2019 przedstawionej na sesji przez Wójta Gminy Pruszcz, a zamieszczonej na stronie bip.pruszcz.pl. Osoby zainteresowane, które chciałyby zabrać głos w debacie składają do dnia 27 maja 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Udział w dyskusji przeprowadzony zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Urzędzie Gminy w Pruszczu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Pruszcz; 9. Debata nad raportem o stanie gminy (radni, mieszkańcy); 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz wotum zaufania; 11. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2019 (skarbnik gminy); 12. Dyskusja; 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2019 rok; 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego (skarbnik gminy); 15. Dyskusja; 16. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019; 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2019 rok; 18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 20. Dyskusja; 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2019; 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z uzyskaniem przez miejscowość Pruszcz praw miejskich; 23. Podjęcie uchwały akceptującej projekt uchwały w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Pruszcz” oraz zasad i trybu jego nadawania i wręczania; 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027; 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na rok 2020; 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu; 27. Wolne wnioski i informacje; 28. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>