Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa (BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016)

Pruszcz, dnia 27 września 2016 r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Pruszcz na podstawie art. 33 ust 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku złożonego dnia 30.05.2015 r. przez Konarzewski Sp. z o.o. w Likwidacji, ul. Nowotoruńska 12, 85-840 Bydgoszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „MAŁOCIECHOWO”, położonego w części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz. Znak sprawy: BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016 Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pruszcz. Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag w terminie ustawowym co najmniej 21 dni, licząc od dnia 29 września 2016 r. do 21 października 2016 r. w siedzibie Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pruszczu, pok. nr 3, tel. (52) 562 43 21, w godzinach pracy urzędu tj.: pon., śr., czw. w godz. 7.15 - 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adres e-mail: srodowisko@pruszcz.pl. W myśl  art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie, będzie wydana z uwzględnieniem warunków określonych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 września 2016 r. znak: WOO.4242.158.2016.PP. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu nie wypowiedział się w ustawowym terminie – niewydanie opinii w ustawowym terminie traktuje się jako  brak zastrzeżeń. Wnioski i uwagi wniesione przez społeczeństwo w trybie niniejszej procedury, będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Pruszcz przy podejmowaniu decyzji. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszcz, w sołectwie Małociechowo, Luszkowo i Luszkówko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie, tablicy ogłoszeń sołectwa Gruczno, w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pruszcz.pl, www.bip.swiecie.eu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>