Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 19.10.2020r. Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXVI sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na mocy  art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca  2020  roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) . Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie  protokołu z obrad  poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych       w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie  Wójta Gminy z pracy  w okresie między sesjami       oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy; 7. Sprawozdanie  Przewodniczących  stałych Komisji Rady Gminy            z pracy  w okresie między sesjami; 8. Informacja  o stanie realizacji  zadań oświatowych  w roku szkolnym 2019/2020; 9. Informacja przewodniczącego komisji konsultacyjnej  dotycząca wyników konsultacji społecznych z  mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Pruszcz; 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami  Gminy Pruszcz w sprawie  nadania statusu miasta miejscowości Pruszcz; 11. Informacja przewodniczącego komisji konsultacyjnej dotycząca wyników konsultacji społecznych  z mieszkańcami sołectwa Grabówko i Rudki w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz ; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic sołectwa Rudki i Grabówko. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Grabówko i Rudki dotyczących  zmiany statutu tych sołectw; 14. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2021 r.  ( omówienie wyników konsultacji); 16. Podjęcie uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Brzeźno  i Nieciszewo, stanowiących własność Gminy Pruszcz; 17. Podjęcie uchwały w sprawie  zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2020-2029; 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pruszcz na rok 2020; 20. Wolne wnioski i informacje; 21. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>