Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 17.11.2020r. Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXVIII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz § 18 ust. 2-5 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na mocy art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 1842)w dniu 26 listopada 2020 r. (wtorek ) o godz.13.00 zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Informacja przewodniczącego komisji konsultacyjnej dotycząca konsultacji w sprawie zmiany statutu sołectwa Grabówko i Rudki ; 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz; 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu; 11. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie propozycji załatwienia petycji; 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji; 13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku; 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2021 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji; 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pruszcz; 16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz; 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 18. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz; 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029; 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na rok 2020; 24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz. 25. Wolne wnioski i informacje; 26. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>