Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 20.04.2021r. Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXXIII sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz  § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na mocy art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca  2020  roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)w dniu  23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz.11.00  zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2020; 9. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020; 10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 11. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020; 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; 13. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazanej petycji  w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Pruszcz uchwały  o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu  Konstytucyjnego; 14. Podjęcie uchwały w sprawie  pozostawienia bez rozpatrzenia wniesionej  petycji; 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pruszcz. 16. Stanowisko Komisji Statutowej w sprawie zmian Statutu Gminy Pruszcz; 17. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz; 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”. 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz; 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości o numerze ewidencyjnym  246/1 położonej w obrębie Serock w Gminie Pruszcz; 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości o numerze ewidencyjnym  246/3 położonej w obrębie Serock w Gminie Pruszcz; 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029; 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021; 24. Wolne wnioski i informacje; 25. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>