Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 17.05.2021 r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz Dot. zwołania XXXIV sesji Rady Gminy Pruszcz Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 18 ust. 2-5 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364 ze zm.) na dzień 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz.13.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Pruszcz. Informuję Mieszkańców Gminy Pruszcz o możliwości wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2020, który zostanie przedstawiony na sesji przez Wójta Gminy Pruszcz, a jest zamieszczonej na stronie bip.pruszcz.pl. Osoby zainteresowane, które chciałyby zabrać głos w debacie składają do dnia 26 maja 2021 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Pruszcz; 9. Debata nad raportem o stanie gminy (radni, mieszkańcy); 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz wotum zaufania; 11. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2020 (skarbnik gminy); 12. Dyskusja; 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2020 rok; 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego (skarbnik gminy); 15. Dyskusja; 16. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020; 17. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za  2020 rok; 18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; 21. Dyskusja; 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2020; 23. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu; 24. Stanowisko Komisji Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazanej petycji; 25. Podjęcie uchwały w sprawie  wniesionej  petycji; 26. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF); 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze; 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pruszcz na rok 2021; 29. Wolne wnioski i informacje; 30. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>