Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy; 2. Stwierdzenie quorum; 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad; 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami; 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy; 7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami; 8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Pruszcz; 9. Debata nad raportem o stanie gminy (radni, mieszkańcy); 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz wotum zaufania; 11. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2020 (skarbnik gminy); 12. Dyskusja; 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2020 rok; 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego (skarbnik gminy); 15. Dyskusja; 16. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020; 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2020 rok; 18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy; 20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy; 21. Dyskusja; 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pruszcz za rok 2020; 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu; 24. Stanowisko Komisji Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazanej petycji; 25. Podjęcie uchwały w sprawie wniesionej petycji; 26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Luszkówko; 27. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF); 28. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 242/3 położonej w obrębie Serock w Gminie Pruszcz; 29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze; 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy Pruszcz na rok 2021; 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o. 32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o. 33. Wolne wnioski i informacje; 34. Zakończenie. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Piotr Radecki

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>