Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Zarządzenie nr 523/2018
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 21.09.2018 r.

w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm) oraz uchwały Nr XV/78/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. nr 247, poz. 2326) – zarządza się co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w ust. 1, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Pruszcz.
3. Termin konsultacji: od 24.09.2018r. do 15.10.2018r.

§ 2
1. Konsultacje przeprowadza się w formach:
a) Badania opinii uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 1 poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz, tablicy ogłoszeń oraz przyjmowanie uwag na piśmie i za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja[at]pruszcz[dot]pl z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
b) Spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie Gminy Pruszcz, które ustala się na dzień 02.10.2017 r. o godz.15:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu.
2. Opinie, uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Gminy Pruszcz, drogą pocztową lub elektronicznie na adres promocja[at]pruszcz[dot]pl w terminie określonym w §1 pkt 3.
3. Informacja o konsultacjach ukaże się w prasie lokalnej oraz Gminnym fleszu informacyjnym.
4. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Koordynator ds. współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i przedstawione Radzie Gminy wraz z projektem Programu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 523/2018 z dnia 21.10.2018
Program współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian