Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Pruszcz zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r.

Termin konsultacji od 02.10.2017r. do 16.10.2017r.

1. Konsultacje przeprowadza się w formach:

a) Badania opinii uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 1 poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz, tablicy ogłoszeń oraz przyjmowanie uwag na piśmie i za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja[at]pruszcz[dot]pl z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do  zarządzenia 387/2017 .

b) Spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie Gminy Pruszcz, które ustala się na dzień  10.10.2017 r. o godz.16:00 w sali posiedzeń  Urzędu Gminy w Pruszczu.

2. Opinie, uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjno-Podawczym  Urzędu Gminy Pruszcz, drogą pocztową lub elektronicznie na adres promocja[at]pruszcz[dot]pl w terminie określonym w §1 pkt 3.

3. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Koordynator ds. współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian