Kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kredyt długoterminowy

Informacja z sesji otwarcia ofert – Kredyt długoterminowy

Pruszcz, dnia 15.11.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GMINA PRUSZCZ, ul. Główna 33, 86-120 PRUSZCZ, tel. (0 52) 562 43 00, fax (0 52) 5624 302 ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w progu szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.
Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 1.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu.

1. Planowany termin realizacji zamówienia – od 11.12.2017 r..
2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy, Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej są następujące:
cena – 100%.
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego – pok. nr 3  lub ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.pruszcz.pl
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz – sekretariat pok. nr 21 – w terminie do 28.11.2017 r. godz. 09.45
8. Oferty zostaną otwarte w dniu 28.11.2017 r. godz. 10.00, Sala Narad w siedzibie zamawiającego.
9. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
10. Zamawiający nie żąda złożenia wadium.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
i zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
14. Ogłoszenie i SIWZ zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego
w dniu 15.11.2017 r.

Odpowiedzi na pytania 1 – przetarg na udzielenie kredytu
Odpowiedzi na pytania 2 – przetarg na udzielenie kredytu

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 15.11.2017
  • Data składania ofert 28.11.2017
  • Godzina składania ofert 09:45
  • Data otwarcia ofert 28.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED 616531-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian