Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruszcz nr XXXVII/295/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących opracowania „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023” oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Pruszcz nr XXXVIII/311/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.  zmieniającej w/w uchwałę.

Wójt Gminy Pruszcz informuje, że w dniach od 11.09.2017 r. do 24.09.2017 r. odbędzie się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023”.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

Pisemnej z wykorzystaniem formularza  zgłaszania uwag, zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Pruszcz – www.pruszcz.pl oraz dostępnych w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Gminy.
Spotkania konsultacyjnego  z mieszkańcami Gminy Pruszcz w dniu  21 września  2017 roku o godz. 12:00 w Bagniewie  (świetlica wiejska) oraz o godz. 13:30 w Topolnie (świetlica wiejska).

Wypełniony  formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Pruszcz,  ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz lub  pocztą e-mail na adres promocja[at]pruszcz[dot]pl lub dostarczyć bezpośrednio do  Punktu Informacyjno – Podawczego Urzędu Gminy Pruszcz, w terminie do dnia 24.09.2017 r.

Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 24 września 2017 r. nie będą brane pod uwagę.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian