Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej – roboty drogowe

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia
04-10-2019

Termin składania ofert
14-10-2019

Miejsce i sposób składania ofert
Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do godz. 1000 dnia 14.10.2019 roku . Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w zaklejonej kopercie z opisem: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej” – roboty drogowe, dopuszcza się również dostarczenie zeskanowanej podpisanej oferty wraz z załącznikami pocztą e-mail na adres: drogi[at]pruszcz[dot]pl wraz z równoległym wysłaniem oryginalnych dokumentów pocztą/kurierem lub osobiście.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
drogi[at]pruszcz[dot]pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ksenia Radosz, Sebastian Kendra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
0525624323

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zadania jest: Budowa drogi gminnej 031105C, dojazdowej do świetlicy wiejskiej, na odcinku długości 145 m w Bagniewie, gmina Pruszcz.

Przedmiot zamówienia obejmuje poniższy zakres prac na odcinku ~ 145 mb.:
– przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1284C
– wykonanie korytowania na zjeździe i pod dojściem do budynku świetlicy,
– wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
– wykonanie zjazdu: ustawienie oporników betonowych na zjeździe, wykonanie w-wy odsączającej z piasku, w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm, podsypki cementowo-piaskowej, w-wy ścieralnej z betonowej kostki brukowej (szara)
– ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na zjeździe i chodniku,
– wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej,
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
– wykonanie nawierzchni zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
– wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca AC16W gr. 4 cm i w-wa ścieralna AC8S gr. 3 cm),
– wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm,
– wykonanie oznakowania i pionowego,
– wykonanie robót wykończeniowych (w tym profilowanie, humusowanie i obsianiem trawą),
– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

• Szczegóły zamówienia określono w dokumentacji projektowej – załącznik nr 5 do SIWZ
• Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze – załącznik nr 8 do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
• Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego. Kierować i nadzorować roboty mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.
• Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdego uzupełnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy.
• Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

Transport i składowanie odpadów.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 j.t. z późn. zm.) w tym:
a. przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,
b. ponosi koszty z tytułu jw.,
c. na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: świecki Miejscowość: Bagniewko
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Budowa drogi gminnej 031105C, dojazdowej do świetlicy wiejskiej, na odcinku długości 145 m w Bagniewie, gmina Pruszcz.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zadania jest: Budowa drogi gminnej 031105C, dojazdowej do świetlicy wiejskiej, na odcinku długości 145 m w Bagniewie, gmina Pruszcz.
Kod CPV
45230000-8
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający informuje, iż zamówienie powinno zostać zrealizowane w następujących terminach:
• Rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy,
• Zakończenie prac i formalny odbiór robót do dnia 17.12.2019 r,

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków jako załącznik do oferty (wzór zał. 2 + referencje/inne).
Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
Warunki określono w projekcie Umowy załącznik nr 3
Warunki zmiany umowy
Załącznik nr 3
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena – 80%
Okres gwarancji – 20%

Opis sposobu obliczania punktacji:

Kryterium ceny
• oferta z najniższą ceną otrzymuje100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:
Pc = ( Cn : Co ) x 100 x waga
gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert
Co – cena danego oferenta – większa od zera

Kryterium okresu gwarancji
• oferta z maksymalnym okresem gwarancji otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z maksymalnym okresem gwarancji wg wzoru:
Pp = ( Po : Pmax ) x 100 x waga
gdzie Pmax – najdłuższy termin okresu gwarancji wśród ofert
Po – okres gwarancji proponowany przez danego oferenta
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    • Nr przetargu -

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian