Nabór na stanowisko – Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE

NABÓR NA STANOWISKO W

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu

86-120 Pruszcz

ul. Główna 33

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze
i obsługi:

OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia – 21 maja 2018 roku.

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony.

c) wymiar czasu pracy – pełen etat.

d) zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu (praca w terenie, teren gminy Pruszcz), gdzie bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1. Usługi gospodarcze:

a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,

b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych
w gospodarstwie domowym,

c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,

d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,

e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,

f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,

g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,

h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,

b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,

c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Pruszcz

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie średnie,

b) rok stażu pracy,

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego,

– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– uczciwość,

– umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

– samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

5). Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:

– opiekuna domowego,

– opiekuna środowiskowego,

– opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej,

b) umiejętność skutecznego komunikowania się,

c) znajomość topografii gminy Pruszcz,
d) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym,

e) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki.

6) Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys – CV,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopie świadectw pracy,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

kserokopia dowodu osobistego,

– oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na

w\ w stanowisku,

– oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

– oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych
z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

7) Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 19/20 (budynek Urzędu Gminy Pruszcz, ul. Głowna 33) lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w terminie od 18 kwietnia 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: OPIEKUN
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu”.

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:

a) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze

b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu o naborze.

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do dalszego etapu konkursu.

Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu (www.pruszcz.naszops.pl) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wraz
z informacją o dniu i godzinie oceny merytorycznej.

Informację o wynikach naboru publikowane będą przez okres 3 miesięcy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu oraz na stronie BIP Gminy Pruszcz oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu (www.pruszcz.naszops.pl)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pruszczu

Mariola Januszkiewicz

Pruszcz, dnia 18 kwietnia 2018 roku

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu
  • Miejsce pracyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu
  • StanowiskoOPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-04-18
  • Termin składania dokumentów2018-04-25
  • Sposób składania dokumentówOsobićie lub pocztą
  • Miejsce składania dokumentówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneOpis zawarto w dokumencie zamieszczonym powyżej.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweOpis zawarto w dokumencie zamieszczonym powyżej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyOpis zawarto w dokumencie zamieszczonym powyżej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyOpis zawarto w dokumencie zamieszczonym powyżej.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian