Obwieszczenie (BUD.BOŚiGK.602.1.2016) – przystąpienie do opracowania POŚ

Pruszcz, dnia 18 stycznia 2017 r.

BUD.BOŚiGK.602.1.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.)

Wójt Gminy Pruszcz

podaje do publicznej wiadomości informację:

że jest w trakcie opracowywania projektu

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRUSZCZ”

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRUSZCZ.

W związku z dokonanymi zmianami w opracowanych projektach dokumentów podyktowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo znak: WOO.410.536.2016.KB z dnia 12 grudnia 2016 r.) informuję, że zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami.
Projekty programu i prognozy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz w pok. nr 21 (II piętro) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Pruszcz
www.bip.pruszcz.pl w zakładce ochrona środowiska.

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 13 lutego 2017 r., (co najmniej 21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: srodowisko[at]pruszcz[dot]pl., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Gminy Pruszcz ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pruszcz.

Sporz. E. Grumbliniak

tel. (52) 562 43 21

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian