Obwieszczenie (BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016)

Pruszcz, dnia 19.08.2016 r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że dnia 18.08.2016 r. inwestor Konarzewski sp. z o.o. w Likwidacji ul. Nowotoruńska 12, 85-840 Bydgoszcz przedłożył raport o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „MAŁOCIECHOWO”, położonego w części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz”.
Wójt Gminy Pruszcz dnia 19.08.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „MAŁOCIECHOWO”, położonego w części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo, gmina Pruszcz.

Zgodnie z  art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych  od organu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznawać się z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pruszczu, pok. nr 3, tel. (52) 562 43 21, w godzinach pracy urzędu tj.:  pon., śr., czw. w godz. 7.15 – 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca:
KONARZEWSKI SP. Z O.O. w Likwidacji
ul. Nowotoruńska 12, 85-840 Bydgoszcz
2. strony poprzez publiczne ogłoszenie i według wykazu
-sołtys wsi Małociechowo z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
-sołtys wsi Luszkowo i Luszkówko z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
-Urząd Gminy Świecie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
-BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
-tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
3. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła: E.Grumbliniak –  (52) 562 43 21

Informacje

Rejestr zmian