Obwieszczenie (BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy sieci gazowych

Pruszcz, dnia 03 listopada 2016 r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.7.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa: DN150 i DN200 –
w ramach Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km
Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia MOP 8,4MPa: DN100 i DN200 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km

informuję strony postępowania, że:
1.  Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska pismem z dnia 07 października 2016 r. znak: WOO.4240.821.2016.KŚ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21 października 2016 r. Pismem z dnia 21 października 2016 r. Regionalny Dyrektor wezwał inwestora o uzupełnienie informacji zawartych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (załącznik nr 1).
W związku z powyższym wydanie opinii przez RDOŚ w Bydgoszczy o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zgodnie z  art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych  od organu.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w wyznaczonym terminie nie wydał opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko brak opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pruszczu, pok. nr 21 (II piętro), tel. (52) 562 43 21, w godzinach pracy urzędu tj.:  pon., śr., czw. w godz. 7.15 – 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30.

Załączniki:
1. pismo RDOŚ znak: WOO.4240.821.2016.KŚ

Otrzymują:
1. Pełnomocnik: Pan Tomasz Michnowicz,
Mosty Gdańsk Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12 a, 80-177 Gdańsk
2. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
3. strony postepowania poprzez obwieszczenie
-Urząd Gminy Świecie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu,
w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
-Urząd Gminy Dobrcz z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu,
w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
-sołtys wsi Zbrachlin z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
-sołtys wsi Luszkowo i Luszkówko z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
-sołtys wsi Niewieścin z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
-sołtys wsi Zawada z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
-BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
-tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
4. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła: E. Grumbliniak – (52) 562 43 21

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian