OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016)

Pruszcz, dn. 02 grudnia 2016 r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.5.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23) zawiadamia, że w dniu 02 grudnia 2016 r. wydał decyzję nr 4/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „MAŁOCIECHOWO”, położonego w części działki nr 79/10 w miejscowości Małociechowo”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją postępowania i treścią decyzji w Urzędzie Gminy Pruszcz, w pok. nr 21 (II piętro), w godzinach pracy urzędu tj.: pon., śr., czw. w godz. 7.15 – 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30.

Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pruszczu (www.bip.pruszcz.pl, oraz na stronie www.ekoportal.gov.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń sołectwa Małociechowo i Luszkówko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świecie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świecie.

Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca:

Konarzewski Sp. z o.o. w Likwidacji

ul. Nowotoruńska 12

85 – 840 Bydgoszcz

  1. Strony poprzez publiczne ogłoszenie i według wykazu

– sołtys wsi Małociechowo – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń

– sołtys wsi Luszkowo i Luszkówko – z prośbą o wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń

– Urząd Gminy Świecie z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

– BIP Urzędu Gminy w Pruszczu

– tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz

  1. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła:

E. Grumbliniak – (52) 562 43 21

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian