OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz-Trzebień

Pruszcz, dnia 20 marca 2018 r.
BUD.BOŚiGK.6220.1.4.2017

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zgodnie z art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 20 marca 2018 r. została wydana dla Powiatowego Zarządu Dróg ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86 – 100 Świecie decyzja nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz-Trzebień”

Planowana inwestycja polega na przebudowie odcinak drogi powiatowej nr 1270 C Pruszcz –Trzebień, odcinek o długości ok. 3,52 km.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją postępowania i treścią decyzji
w Urzędzie Gminy Pruszcz, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu.
Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie na stronie (www.ekoportal.gov.pl,), na stronie internetowej www.bip.pruszcz.pl., www.dobrcz.bip.net.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrczu, w miejscach realizacji inwestycji, w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy sołectw: Pruszcz, Mirowice
i Trzebień (gmina Dobrcz).
Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2017, poz. 1257), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
Strony postępowania poprzez obwieszczenie:
1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
2. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
3. sołtys wsi Pruszcz z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
4. sołtys wsi Mirowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
5. Urząd Gminy Dobrcz z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu,
w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
6. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła: E. Grumbliniak– (52) 562 43 22

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian