Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa (BUD.BOŚiGK.6220.1.3.2016)

Pruszcz, dnia 05 października 2016 r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.3.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa

Wójt Gminy Pruszcz na podstawie art. 33 ust 1, art. 79 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku z dnia 18.04.2016 r. złożonego 25.04.2016 r. przez pełnomocnika: Stanisław Kryszewski Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz, reprezentującego Fermę Drobiu, Gospodarstwo Rolne „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak Serock, ul. Kolejowa 17, 86-120 Pruszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej fermy drobiu w Serocku  na działce nr ewidencyjny 169/4, obręb Serock, gmina Pruszcz.
Znak sprawy: BUD.BOŚiGK.6220.1.3.2016

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pruszcz. Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag w terminie ustawowym co najmniej 21 dni, licząc od dnia 06 października 2016 r. do 28 października 2016 r. w siedzibie Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pruszczu, pok. nr 3, tel. (52) 562 43 21, w godzinach pracy urzędu tj.: pon., śr., czw. w godz. 7.15 – 15.15, we wtorek 7.15-17.00 i w piątek 7.15-13.30.
Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adres e-mail: srodowisko[at]pruszcz[dot]pl.
W myśl  art. 35 wyżej cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r.  wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
w przedmiotowej sprawie, będzie wydana z uwzględnieniem warunków określonych
w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia
29 września 2016 r. znak: WOO.4242.96.2016.MD1.3. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 15 czerwca 2016 r. znak: N.NZ-4200-70/16.
Wnioski i uwagi wniesione przez społeczeństwo w trybie niniejszej procedury, będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Pruszcz przy podejmowaniu decyzji.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu, w sołectwie Serock oraz w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pruszcz.pl,).

Otrzymują:
1. Pełnomocnik:
Stanisław Kryszewski Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz
2. Wnioskodawca:
Ferma Drobiu, Gospodarstwo Rolne „ELCZAR”
Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. jawna
Serock, ul. Kolejowa 17, 86-120 Pruszcz
3. strony według wykazu
4. sołtys wsi Serock z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
5. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
6. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
7. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Sporządziła: E. Grumbliniak –  (52) 562 43 21

Informacje

Rejestr zmian