Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór wspomnień”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór wspomnień”

W dniu 28.09.2018 r. do Urzędu Gminy Pruszcz wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz na realizację projektu pn.”Wieczór wspomnień”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, oraz na stronie internetowej www.pruszcz.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie na załączonym Formularzu uwag w godzinach pracy Urzędu Gminy Pruszcz w Punkcie podawczym, drogą elektroniczną na adres mailowy: promocja[at]pruszcz[dot]pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz (decyduje data wpływu do urzędu).

 Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 10.10.2018r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian