Opłata za śmieci

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:
– za I kwartał – do 31 marca danego roku;
– za II kwartał – do 30 czerwca danego roku;
– za III kwartał – do 30 września danego roku;
– za IV kwartał – do 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych.

Ponadto opłatę za śmieci uiszcza się :
– przelewem na indywidualny rachunek bankowy (w tytule przelewu „opłata za śmieci – miesiąc/kwartał…”);
– w kasie urzędu:
godziny otwarcia kasy:
poniedziałek, środa, czwartek:  8:00 – 13:00
wtorek: 8:00 – 15:30
piątek: 7:30 – 12:30

Obowiązująca stawka opłaty wynosi:
– 22,50 zł za jedną osobę miesięcznie (zbieranie odpadów w sposób selektywny)

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty za 1 osobę oraz liczby osób zamieszkującej nieruchomość.

Przykład wyliczenia opłaty w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość zbierających odpady w sposób selektywny:
3 x 22,50 = 67,50 zł/miesiąc

Częściowe zwolnienie z opłaty:

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje bioodpady w przydomowym kompostowniku jest częściowo zwolniony z opłaty w wysokości 1,00 zł za jedną osobę miesięcznie.

Przykład wyliczenia opłaty miesięcznej z częściowym zwolnieniem w przypadku 3 osób zamieszkujących nieruchomość i kompostujących bioodpady:

3 (ilość osób zamieszkujących na nieruchomości) x 1,00 zł (wysokość zwolnienia) = 3,00 zł

Od kwoty podstawowej 67,50 zł odejmujemy 3,00 zł i otrzymujemy kwotę 64,50 zł miesięcznie.

Uwaga !
Aby uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian