Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych poprzez montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na istniejących słupach oświetleniowych

Ogłoszenie nr 550177007-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Pruszcz: Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych poprzez montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na istniejących słupach oświetleniowych. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
„Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz, Krajowy numer identyfikacyjny 92351050000000, ul. ul. Główna  33, 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 562 43 00, e-mail pruszcz[at]pruszcz[dot]pl, faks 52 562 43 02.
Adres strony internetowej (url): www.pruszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych poprzez montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na istniejących słupach oświetleniowych.
Numer referencyjny 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych poprzez montaż opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED na istniejących słupach oświetleniowych.
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Spełnione są okoliczności udzielenia zamówienia w trybie zamówienia wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – właściciela urządzeń oświetlenia drogowego, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. nie wyraża zgody na wybór wykonawcy montażu opraw oświetleniowych dostarczonych przez Zamawiającego w drodze przetargu, uzasadniając swoje stanowisko prawem własności tych urządzeń.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Zamówienie z wolnej ręki
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 23.08.2019
  • Data składania ofert 06.09.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 06.09.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED 550177007-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian