Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017)

Pruszcz, dnia 12 lipca 2017r.

BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257), oraz na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2,  art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 64 ust. 1  pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

po zasięgnięciu opinii:
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – opinia znak: WOO.4240.139.2017.PP.3
z dnia 27 czerwca 2017r.
– Starosty Świeckiego organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – postanowienie znak: OŚ.6341.16.2017 z dnia 6 marca 2017 r.
– przy braku zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

postanawiam
stwierdzić, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie
Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem z dnia 20.01.2017 r. złożonym do tut. urzędu dnia 23 stycznia 2017 r. i uzupełnionym dnia 13 lutego 2017 r. przez Ubojnię Drobiu ELCZAR Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J. ul. Kolejowa 6, Serock 86-120 Pruszcz, reprezentowana przez SOZO-ochrona środowiska Piotr Wojewódzki, ul. 11 Listopada 17/23, 85-643 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J.
Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na który będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,  uproszczony wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 70 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., jako urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.
Studnia nr 3 pracować będzie z wydajnością nie większą niż Q = 18,0 m3/h.
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/152/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1830
z dnia 18 października 2004 r.). Zgodnie z tym planem, działka nr 239 obręb Serock, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, wchodzi w skład jednostki planistycznej oznaczonej symbolem „U/P” i stanowi teren ubojni drobiu i przetwórstwa spożywczego lub inny rodzaj działalności produkcyjnej związany z przetwórstwem rolno-spożywczym.

Wójt Gminy Pruszcz zawiadomieniem z dnia 27.02.2017 r., (znak sprawy: BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017), poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) pismem znak: BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2017 z dnia 27 lutego 2017r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Starosty Świeckiego o zaciągnięcie opinii w sprawie ustalenia konieczności, co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla wnioskowanej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ustawowym terminie 14 dni nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie. Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie opinii przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Starosta Świecki w postanowieniu z dn. 6 marca 2017 r. znak: OŚ.6341.16.2017 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji polegającej na: „Rozbudowie zakładowego ujęcia wód podziemnych
o studnie nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał wnioskodawcę                        na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.) do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (pismo znak: WOO.4240.139.2017.PP z dnia 16 marca 2017 r.). Regionalny Dyrektor po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami (uzupełnionymi przez wnioskodawcę w dniu 22 maja 2017 r.) pismem znak: WOO.4240.139.2017.PP.2 z dnia 05 czerwca 2017r. ponownie wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień informacji zawartych w dokumentacji. Pełnomocnik wnioskodawcy 13 czerwca 2017 r. złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyjaśnienia co do zapisów zawartych w dokumentach sprawy. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WOO.4240.139.2017.PP.3 wydał opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładowego ujęcia wód podziemnych, o studnię nr 3, dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych Ubojni Drobiu ELCZAR Sp. J., nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowano rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, rozpatrując możliwe zagrożenia dla środowiska przy istniejącym użytkowaniu terenu, z uwzględnieniem wielkości, prawdopodobieństwa, czasu trwania i zasięgu oddziaływania.
Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu studni ujmującej wody podziemne
z drugiej warstwy wodonośnej poziomu czwartorzędowego o głębokości do 42,0 m p.p.t. Studnia nr 3 zostanie wykonana w oparciu o istniejący otwór hydrogeologiczny.
Zgodnie z informacją przestawioną w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 22.05.2017 r., pompowanie próbne otworu nr 3 wykonano przy maksymalnej wydajności Q = 20,0 m3/h. Natomiast w otworze studziennym zainstalowana zostanie pompa o wydajności Q = 18,0 m3/h. Wydajność pompy nie przekroczy wydajności otworu hydrogeologicznego.
Dla maksymalnej wydajności otworu studziennego nr 3 wynoszącej Q = 20,0 m3/h
i depresji s = 9,4 m, promień leja depresji wynosi ok. R = 230,8 m.
Przy wydajności dla dokumentowanej studni głębinowej nr 3 rzędu Qmax h = 18,0 m3/h, dobowe zapotrzebowanie na wodę przy założeniu maksymalnie 12 godzinnego okresu deszczowania w ciągu doby stanowi: Qmax d. = 216,0 m3/d, a roczne –
Qmax r. = 67 392,0 m3/rok. Natomiast średnie zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie Qśr h = 11,3 m3/h, co w przeliczeniu stanowi: Qśr d. = 136,0 m3/d oraz Qśr r. = 50 000,0 m3/rok.
W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 13.06.2017 r. doprecyzowano, że wykonanie studni o wydajności maksymalnej Q = 18,0 m3/h pozwoli
na zapewnienie odpowiedniej ilości wody na cele zaopatrzenia ubojni drobiu, przy czym taka wydajność umożliwi eksploatację pojedynczego otworu studziennego lub dwóch otworów
bez konieczności równoległej eksploatacji wszystkich trzech studni.
Woda z projektowanej studni głębinowej pobierana będzie na potrzeby istniejącej Ubojni Drobiu „ELCZAR” w ilości: 72 200,0 m3/rok na cele produkcyjne i technologiczne
(w tym produkcja, czyszczenie pomieszczeń zakładu, mycie skrzynek, uzupełnianie wody
w kotłach) 5 000,0 m3/rok do mycia pojazdów oraz 2 800,0 m3/rok na cele socjalno-bytowe.
Podjęcie zamierzenia wynika ze zwiększenia produkcji w zakładzie, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na wodę.
Obecnie Ubojnia Drobiu „ELCZAR” zaopatrywana jest w wodę z dwóch istniejących studni głębinowych nr 1 i 2 o łącznej wydajności Q = 7,0 m3/h oraz z istniejącej gminnej sieci wodociągowej.
Wariant polegający na odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia zablokuje możliwość rozwoju zakładu. Z uwagi na fakt, iż istniejąca sieć wodociągowa nie jest w stanie zagwarantować ilości wody niezbędnej do prowadzenia zwiększonej produkcji w zakładzie, przy nieprzerwanej dostawie wody dla odbiorców indywidualnych, zdecydowano
o konieczności wykonania zakładowego ujęcia wód podziemnych, tj. studni nr 3.
Powyższe stanowisko posiada odzwierciedlenie w stanowisku gestora sieci wodociągowej, tj. Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. wyrażonym w piśmie z dnia 19.05.2017 r., bez znaku, przedłożonym wraz z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 22.05.2017 r.
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia przyłącze wodociągowe będzie stanowiło awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę.
Zgodnie z Projektem robót geologicznych wiercenie otworu studziennego zostało przeprowadzone metodą udarowo-okrętną. W otworze zostanie posadowiony filtr PCV
o następującej konstrukcji:
rura podfiltrowa o średnicy ø 160 mm i długości 1,0 m,
część robocza filtra (filtr szczelinowy ø160 mm owinięty siatką nr 12 o długości
12,0 m),
rura nadfiltrowa o średnicy ø160 mm, wyprowadzona do powierzchni terenu.
Otwór wiertniczy zostanie wyposażony w szczelną obudowę, zabezpieczającą
przed dostawaniem się i migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Obudowę studni stanowić będzie obudowa głowicy istniejącego otworu hydrogeologicznego – kręgi betonowe o średnicy wewnętrznej 1,2 m i głębokości 1,74 m (trzy betonowe kręgi o wysokości
58 cm uszczelnione pianką montażową), przykryte betonową pokrywą z włazem stalowym. Po zakończeniu prac wokół studni zostanie wyznaczona strefa ochrony bezpośredniej.
Woda pobierana z projektowanego ujęcia będzie kierowana do istniejącej na terenie zakładu stacji uzdatniania wody (SUW), a następnie do pomieszczeń produkcyjnych ubojni oraz pomieszczeń socjalnych.
Studnia planowana jest na działce nr 239 w miejscowości Serock, gm. Pruszcz,
o powierzchni 1,49 ha. Zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów, nieruchomość stanowią tereny przemysłowe. Przewidywane trwałe zajęcie powierzchni pod zabudowę studni i strefę ochrony bezpośredniej będzie wynosić około 98,0 m2, w tym powierzchnia zajęta przez betonową płytę pokrywy ujęcia – ok. 1,8 m2.
Profil litologiczny dla analizowanej studni nr 3 w miejscowości Serock, gm. Pruszcz kształtuje się następująco:
0,0-0,5 m p.p.t. – gleba (czwartorzęd),
0,5-12,0 m p.p.t. – glina lodowcowa (czwartorzęd),
12,0-18,0 m p.p.t. – piaski drobnoziarniste/pylaste (czwartorzęd),
18,0-26,0 m p.p.t. – glina lodowcowa (czwartorzęd),
26,0-32,0 m p.p.t. – mułki (czwartorzęd),
32,0-42,0 m p.p.t. – piaski drobnoziarniste (czwartorzęd),
42,0-43,0 m p.p.t. – mułki (czwartorzęd).
W ramach dotychczasowego rozpoznania geologicznego w omawianym terenie stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego, związanego z utworami czwartorzędowymi. Poziom ten składa się z dwóch warstw. Pierwsza z nich z uwagi na małą miąższość (od kilku do kilkunastu metrów) oraz małą zasobność nie jest eksploatowana
na żadnym ujęciu. Druga warstwa stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę rejonu Serocka i posiada miąższość od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
Ujmowany poziom wodonośny charakteryzuje się zwierciadłem napiętym, które stabilizuje się na głębokości 14,3 m p.p.t.
Według Mapy Hydrogeologicznej Polski, analizowany obszar położony
jest w jednostce hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 1 baQII/Tr.
Przepływ wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego następuje w kierunku południowo-zachodnim, w kierunku rzeki Brdy.
Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód
i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu
na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).
Znajduje się ona w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 36 zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200036.
Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości
w obudowie studni jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.
Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Zakłada się, że pobór wody
w ilości Qmax d = 216,0 m³/d będzie relatywnie niewielki i nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano,
że podczas pracy urządzeń nie będą przekraczane zasoby eksploatacyjne ujęcia.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód
powierzchniowych rzecznych oznaczonym europejskim kodem RW200025292912 – „Kręgiel”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Na potrzeby aktualizacji
ww. Planu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549), status
tej naturalnej części wód oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.
Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych.
Pobór wody polegał będzie na eksploatacji czwartorzędowej warstwy wodonośnej, w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych, tym bardziej, że warstwa wodonośna odizolowana jest pokładem słabo przepuszczalnych glin zwałowych.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
W granicach obszaru objętego przedsięwzięciem oraz w jego sąsiedztwie brak jest form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Brak jest również zweryfikowanych korytarzy ekologicznych. Najbliżej od planowanej inwestycji pozostaje Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego – oddalony o ok. 2,2 km.
Na terenie działki nr 239 w miejscowości Serock, w miejscu realizacji ujęcia,
nie występują zakrzewienia, zadrzewienia oraz stanowiska cennych lub chronionych gatunków flory. Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z koniecznością usuwania drzew lub krzewów.
Mając powyższe na względzie nie stwierdzono potrzeby określania zakresu raportu
w odniesieniu do ochrony przyrody, w tym różnorodności biologicznej i obszarów
Natura 2000.
Przedsięwzięcie, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac,
nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.
Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych. Studnia nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne, powierzchniowe
i środowisko przyrodnicze.
Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto, analizowane zamierzenie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.
Projektowany otwór studzienny będzie stanowił rozbudowę obecnego ujęcia zakładowego składającego się z dwóch otworów studziennych: studni nr 1 i 2, zlokalizowanych na działce nr 239 w odległości odpowiednio ok. 50,0 m i ok. 100,0 m
od miejsca projektowanej studni nr 3. Zakłada się, iż studnie te będą pracować w ramach zatwierdzonych zasobów. Planowana wydajność studni nr 3 umożliwi eksploatację pojedynczego otworu studziennego lub dwóch otworów bez konieczności równoległej eksploatacji wszystkich trzech studni.
W odległości ok. 800,0 m w kierunku zachodnim na działce ewidencyjnej nr 138
w miejscowości Serock znajduje się gminne ujęcie wód podziemnych, składające się z dwóch otworów studziennych. Studnie te ujmują czwartorzędowy poziom wodonośny. Zasoby eksploatacyjne pojedynczych studni zostały określone na Q1 = 44 m3/h i S1 = 3,6 m oraz
Q2 = 82,5 m3/h i S2 = 6,5 m. Zasięg lejów depresji wynosi odpowiednio: 157,0 m i 283,0 m. Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami „L” jest mniejsza niż suma promieni lejów depresji przez nie wytworzonych.
W analizowanym przypadku, w zakładanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych, współdziałanie tego ujęcia z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi
na ich oddalenie.
Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Inwestycja nie dotyczy prac rozbiórkowych.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji, zarówno na etapie jej realizacjo, jak i eksploatacji. Regionalny Dyrektor nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wójt Gminy Pruszcz kierując się uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko do wykonania raportu
o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po analizie zebranych materiałów związanych z planowaną inwestycją i w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych
w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko oraz po uzyskaniu niezbędnych stanowisk organów i instytucji określonych
w art. 64 ust. 1 w/w ustawy postanawia, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Załączniki (strony postępowania wg. wykazu):
1. Kopia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – znak: WOO.4240.139.2017.PP.3 z dnia 27 czerwca 2017 r.
2. Kopia postanowienia Starosty Świeckiego – znak: OŚ.6341.16.2017 z dnia 6 marca 2017 r.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik:
Piotr Wojewódzki
SOZO-ochrona środowiska
ul. 11 Listopada 17/23, 85-643 Bydgoszcz
2. Wnioskodawca:
Ubojnia Drobiu „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak Sp. J.
ul. Kolejowa 6, Serock, 76-120 Pruszcz
3. strony według wykazu
4. sołtys wsi Serock z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
5. BIP Urzędu Gminy w Pruszczu
6. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu
7. a/a Wójt Gminy Pruszcz

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
3. Starosta Świecki
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Świecie

Sporządziła: E. Grumbliniak –  (52) 562 43 22

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian