Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.965.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert – kredyt

GMINA PRUSZCZ, ul. Główna 33, 86-120 PRUSZCZ, tel. (0 52) 562 43 00, fax (0 52) 5624 302 ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.965.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu.

1. Planowany termin realizacji zamówienia – od 29.11.2018 r..
2. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy, Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16).
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Kryteria oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej są następujące:
cena – 100%.
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać w siedzibie zamawiającego – pok. nr 3  lub ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.pruszcz.pl
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz – sekretariat pok. nr 22 – w terminie do 19.11.2018 r. godz. 09.45
8. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.11.2018 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.
9. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
10. Zamawiający nie żąda złożenia wadium.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
14. Ogłoszenie i SIWZ zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 07.11.2018 r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 07.11.2018
  • Data składania ofert 19.11.2018
  • Godzina składania ofert 09:45
  • Data otwarcia ofert 19.11.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED ZP.271.5.2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian