Remont drogi gminnej nr 031148C – ul. Lipowa w Pruszczu” – klasa drogi „D” – dojazdowa, KR 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony oparty o przepisy kodeksu cywilnego dla zamówienia o szacowanej wartości poniżej 30.000 euro. pn.: „Remont drogi gminnej nr 031148C – ul. Lipowa w Pruszczu” – klasa drogi „D” – dojazdowa, KR 1

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, województwo: kujawsko-pomorskie, tel. (0 52) 562 43 00, fax. (0 52) 562 43 02, pruszcz[at]pruszcz[dot]pl,

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zgodnie z SIWZ przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 031148C w Pruszczu – ul. Lipowa na odcinku o długości 0,268 km.

TERMIN REALIZACJI: Zamówienie należy zrealizować do 23.12.2017 rok.

I. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: zgodnie z SIWZ

II. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: zgodnie z SIWZ (100% cena)

III. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU I WYBORU OFERT

 1. Składanie ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do godz. 13.00 dnia 08.12.2017 roku . Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w zaklejonej kopercie z opisem: Remont drogi gminnej nr 031148C – ul. Lipowa w Pruszczu” – klasa drogi „D” – dojazdowa, KR 1, dopuszcza się również dostarczenie zeskanowanej podpisanej oferty wraz z załącznikami pocztą e-mail na adres drogi[at]pruszcz[dot]pl wraz z równoległym wysłaniem oryginalnych dokumentów pocztą/kurierem lub osobiście.

 1. Tryb udzielania wyjaśnień: zgodnie z SIWZ osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Ksenia Radosz tel. 0525624323, e-mail: drogi[at]pruszcz[dot]pl Sebastian Kendra tel. 0525624323, e-mail: inwestycje[at]pruszcz[dot]pl

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2017 r. godz. 1305 w siedzibie Zamawiającego

 1. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert: Otwarcie ofert nie jest jawne.

 1. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny: zgodnie z SIWZ

 1. Dopuszczalność zmian „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” : zgodnie z SIWZ

IV. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY: zgodnie z SIWZ

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: zgodnie z SIWZ

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 04.12.2017
  • Data składania ofert 08.12.2017
  • Godzina składania ofert 13:00
  • Data otwarcia ofert 08.12.2017
  • Godzina otwarcia ofert 13:05
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian