Sporządzenie dokumentacji budowlanej – koncepcji architektonicznej wraz z Programem Funkcjonalno użytkowym i szacunkowym kosztorysem inwestorskim budowy wg. koncepcji w ramach inwestycji pn. : Budowa remizy OSP w Pruszczu

Informacja z sesji otwarcia ofert wraz z oceną

Pruszcz, dnia 19 stycznia 2018 r.

Proszę o złożenie oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji budowlanej – koncepcji architektonicznej wraz z Programem Funkcjonalno użytkowym
i szacunkowym kosztorysem inwestorskim budowy wg. koncepcji w ramach inwestycji pn. : „Budowa remizy OSP w Pruszczu”

1. Warunki wymagane od Wykonawcy:
Wykonawca wypełni Formularz oferty – załącznik nr. 1.  Jednoznacznie potwierdzając że:
– Wykona zamówienie do: 28.02.2018 r.,
– Wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w oparciu o wytyczne Zamawiającego w oparciu o obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w którym planowana jest realizacja w/w przedsięwzięcia,
– Wykonawca dołączy do oferty  kserokopie dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że posiada odpowiednie kwalifikacje
2. Oferty należy złożyć w terminie do godz. 10.00 dnia 25.01.2018 roku . Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Głowna 33, 86-120 Pruszcz lub przesłać ofertę na adres e-mail: inwestycje[at]pruszcz[dot]pl ,
3. Kryterium oceny ofert: 100% cena
4. Termin związania z ofertą: 30 dni.

Kontakt: Sebastian Kendra; Łukasz Pawlak
Tel.  052 562 43 23

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian