Sprzedaż działek 20/1 i 20/2 w miejscowości Pruszcz – budynek GOKSiR

Pruszcz, dnia 11.02.2021 r.

WÓJT GMINY PRUSZCZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 39 ust 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz § 6, § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), a także Uchwały Nr XXIII/192/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pruszczu stanowiącej własność mienia Gminy Pruszcz

ogłasza do łącznej sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego:

Działkę nr 20/1 położoną w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1460 ha, kl. B, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00033928/4.
Działka nr 20/1 niezabudowana, nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej, natomiast usytuowana przy drogach gminnych (ul. Krótka i Plac Poniatowskiego), w których znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.

Działkę nr 20/2 położoną w miejscowości Pruszcz o pow. 0,1836 ha, kl. Bi, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00028347/9.
Zabudowa o charakterze użytkowym, obecnie użytkowana jako Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wraz
z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanym terenem zieleni. Budynek posiada niezbędną infrastrukturę techniczną tj. przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i teletechniczną. Zgodnie ze strukturą obecnego układu funkcjonalnego pomieszczeń możliwa jest działalność usługowo-magazynowo-gospodarcza lub o podobnej funkcji.

Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.
Dla ww. działek została wydana Decyzja nr 39/wz/2013 o warunkach zabudowy BUD.6730.30.2013 dla zamierzenia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu”.

Cena wywoławcza obu  działek wynosi: 1.069.900,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% VAT

1.Wadium w wysokości 54.000 zł należy wpłacić w terminie do 07.04.2021 r. na konto Urzędu Gminy w Banku Społdzielczym w Pruszcz nr: 54 8170 0008 0000 0550 2000 0020
Oferty niezabezpieczone wadium nie będą rozpatrywane.
a) wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia
b) wycofanie się uczestnika, który wygrał przetarg i odstąpił od podpisania umowy powoduje utratę wadium na rzecz sprzedającego
c) pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu,

2. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
a) oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu  udostępnionym na stronie internetowej www.bip.pruszcz.pl (załącznik nr 1),
b) wraz z ofertą należy złożyć dokumenty wykazujące uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta. Dokumenty te należy złożyć
w odpowiedniej formie (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
c) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 2) udostępnione na stronie internetowej www.bip.pruszcz.pl
d) kopię dowodu wpłaty wadium
e) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości działka nr 20/1 i działka nr 20/2
w miejscowości Pruszcz z dopiskiem: Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia  14.04.2021 roku”. Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta oraz zaadresować: Gmina Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.
f) termin związania ofertą wynosi 90 dni, przy czym pierwszym dniem tego terminu jest dzień otwarcia ofert.

3. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
W Urzędzie Gminy Pruszcz w terminie do dnia 14.04.2021 roku do godz. 9:45.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  14.04.2021 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pruszcz ul. Główna 33, sala sesyjna II piętro. Otwarcie jest jawne dla oferentów.

4. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z nabyciem nieruchomości tj. koszty aktu notarialnego i wpis do ksiegi wieczystej.
Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu
z przetargu w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Pruszcz. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży nieruchomości. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jest w kasie Urzędu lub przelewem przed podpisaniem aktu notarialnego.

5. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu.
Oględzin nieruchomości można dokonać w godzinach pracy UG do dnia 07.04.2021 r.
po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr. tel. (52) 562 43 22. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy biuro nr 3 lub tel. (052) 562 43 22.

Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa kieruje się wysokością oferowanej stawki ceny.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Cudzoziemcy
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,(j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.), w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości
w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian