Uchwała nr I/1/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 listopada 2014

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,poz. 645,poz.1318, z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072 ) oraz § 61 Statutu Gminy Pruszcz stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/42/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 58 poz. 961, z 2005 r. Nr 9 poz. 23, z 2007 r. Nr 131, poz. 1969, z 2008r. Nr 174, poz. 3026)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz w składzie:

1) Maciej Różycki
2) Anna Dobaczewska
3) Andrzej Dembek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

U Z A S A D N I E N I E

W myśl obowiązujących przepisów Rada Gminy na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy  ustawowego składu Rady Gminy w głosowaniu tajnym. Do przeprowadzenia głosowania niezbędne jest powołanie komisji skrutacyjnej.
Stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2014
  • Status Obowiązujący
  • Sesja I
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego I/1/14
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Pruszcz
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594,poz. 645,poz.1318, z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072 ) oraz § 61 Statutu Gminy Pruszcz stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/42/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 58 poz. 961, z 2005 r. Nr 9 poz. 23, z 2007 r. Nr 131, poz. 1969, z 2008r. Nr 174, poz. 3026)
  • Grupa aktów prawnych Statuty, regulaminy organizacyjne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian