Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum

Ogłoszenie nr 634809-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

Gmina Pruszcz: Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz, krajowy numer identyfikacyjny 92351050000000, ul. ul. Główna  33 , 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 562 43 00, e-mail pruszcz[at]pruszcz[dot]pl, faks 52 562 43 02.
Adres strony internetowej (URL): www.pruszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
www.bip.pruszcz.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum
Numer referencyjny: ZP.271.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum” Zakres przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną min. obejmuje: • Wymianę urządzeń, montaż nowych i uruchomienie kotłowni z oferowanym niskotemperaturowym kotłem (dwupalnikowym) o znamionowej mocy cieplnej nie mniejszej niż 370 kW z mikroprocesorowym regulatorem oraz zbiornikiem paliwa o pojemności nie mniejszej 3000 dm3. Klasa efektywności energetycznej i standardy emisyjne przyjętego kotła odpowiadają 5 klasie wg PN-EN 303-5, kocioł spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących EKOPROJEKTU dla kotłów na paliwo stałe oraz spełniający wymagania np. ECO DESIGN. Kocioł jest opalany wyłącznie granulatem drzewnym (pellet’em), podawanie i spalanie paliwa odbywać się będzie w pełni automatycznie. Zakres mocy przyjętego kotła umożliwia optymalną pracę również poza sezonem grzewczym, gdy kotłownia pracować będzie wyłącznie na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w węźle wymiennikowym zlokalizowanym w nowo wybudowanej przyległej hali sportowej. • Technologia kotłowni obejmować będzie wydzielone 3 niezależne obiegi grzewcze: Obieg o mocy max. 18,0 kW o parametrach szczytowych 75/55°C (przy θe= –18°C) na potrzeby istniejącej instalacji ogrzewczej zaplecza sportowego, Obieg o łącznej mocy max. 22,0 kW o parametrach szczytowych 75/55°C (przy θe= –18°C) na potrzeby istniejącej instalacji ogrzewczej OSP, Obieg o parametrach 75/55°C i mocy max. 310,87 kW węzeł cieplny zlokalizowany w Nowo wybudowanej przyległej hali sportowej. W celu odseparowania kotła od obiegów grzewczych przyjęto płytowy lutowany wymiennik ciepła • Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych: – wykucie i zamurowanie otworu do montażu kotła, – dostosowanie przewodu kominowego do odprowadzania spalin oraz wywiewu i nawiewu powietrza wg. zaleceń producenta kotła oraz przepisów z tym związanych, – wymianę stolarki drzwiowej w kotłowni, – prace przy instalacji elektrycznej w tym podłączenie kotła, pomp, wymiana opraw oświetleniowych. – prac porządkowych w tym zmycie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów farba emulsyjną pomieszczenia kotłowni po wcześniejszym gruntowaniu powierzchni, – utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

II.5) Główny kod CPV: 45331100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331110-0
45321000-3
45400000-1

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2020-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie na załączonym druku JDZ lub oświadczeniu własnym przygotowanym zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) kopię dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN dla każdego wypadku ubezpieczeniowego przez cały rzeczywisty okres wykonywania robót i ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie instalacji CO (Centralnego Ogrzewania) o wartości zamówienia nie mniejszej jak 100.000 zł netto Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami • min. 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia/dokumenty równoważne (dotyczy kierownika robót/budowy); Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 j.t.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto    60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

Uwaga! W załącznikach zamieniono plik „DOKUMENTACJA TECHN KOTŁOWNI i Węzła cieplnego” na prawidłowy.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 10.12.2019
  • Data składania ofert 30.12.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 30.12.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED 634809-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian