Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-22 13:39:58 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budynku Przedszkola Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki nr 2/2 ark.2 obręb Pruszcz, gm. Pruszcz BIBiGP.6733.12.1.2020 - obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp - Gmina Pruszcz - Przedszkole Pruszcz Szczegóły
2 2020-09-22 12:41:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1267C (relacji: Wudzyn – Pruszcz) na Strudze Kotomierzyca w km 23+654, realizowana na terenie działki nr 18 w obrębie Łowin, gmina Pruszcz Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
3 2020-09-16 14:42:54 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24.08.2016r., znak: ŚG-I-W.7322.86.2016, w zakresie punkt 1, podpunkt 2, punkt 2, 4, 9 tabeli oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji "Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy -Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 2 - Kontynuacja projektu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km" RZGW Gdańsk - GD.RUZ.4210.165.3.2020.PZ - obwieszczenie wszczęcie postepowania - pozwolenie wodnoprawne S5 Szczegóły
4 2020-09-16 14:36:51 Przebudowa drogi gminnej nr 031174C – ul. Leśna w Łowinku na dł. 0,412 km SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz, krajowy numer identyfikacyjny 92351050000000, ul. ul. Główna  33 , 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 562 43… Szczegóły
5 2020-09-15 16:38:37 Obwieszczanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp na terenie zamkniętym – budowa kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV relacji PT Serock - RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz Szczegóły
6 2020-09-14 13:03:57 KURENDA Wójta Gminy Pruszcz dot. zmiany stawki za odpady Szczegóły
7 2020-09-10 14:44:53 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - wydanie decyzji licp na terenie zamkniętym - budowa wodociągu średniego ciśnienia na działce numer 245/10 w obrębie Serock gm. Pruszcz Szczegóły
8 2020-09-09 18:08:01 Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu Gmina Pruszcz: „Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii… Szczegóły
9 2020-09-09 15:09:44 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej  Gmina Pruszcz: „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
10 2020-09-08 15:46:52 Refertent Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestycji i zadań infrastrukturalnych w Urzędzie Gminy w Pruszczu Szczegóły
« 1 2 3 4 53 54 55 »