Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu

Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruszcz, krajowy numer identyfikacyjny 92351050000000, ul. ul. Główna  33 , 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 562 43 00, e-mail pruszcz[at]pruszcz[dot]pl, faks 52 562 43 02.
Adres strony internetowej (URL): www.pruszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

www.bip.pruszcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.pruszcz.pl

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu
Numer referencyjny: ZP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu 3.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części i obejmuje: Część I a) wykonanie nawierzchni do poruszania się pojazdów – powierzchnie utwardzone (pieszo – jezdnia) do wykonania z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym oraz grafitowym. b) Wykonanie miejsc postojowych – utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych – nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym oraz grafitowym. c) Ścieżki piesze z wykonaniem podejść na podesty wejściowe – nawierzchni ścieżek dla poruszania się osób pieszych z kostki brukowej, gr. 6 cm w kolorze szarym i grafitowym, Część II d) Montaż ławek betonowych, pojemników na śmieci i stojak – montaż elementów małej architektury tj.: Ławki betonowe + kosze w strefie ciągów pieszych i placów, stojak na rowery, e) Ukształtowanie terenu i trawnik (sadzenie drzew, niwelacja terenu, wysiew trawy) f) Budowę Altany śmietnikowej, g) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – montaż słupów i podłączenie opraw oświetlenia zewnętrznego, Zakres przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje m.in. : – utrzymanie zaplecza budowy, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich badań i prób, przywrócenie terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233300-2
45233100-0
45112700-2
45232400-6
45316100-6

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie branży drogowej (utwardzenie koską betonową) do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data  zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie na załączonym druku JDZ lub oświadczeniu własnym przygotowanym zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) kopię dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na kwotę ubezpieczenia dla każdego wypadku ubezpieczeniowego przez cały rzeczywisty okres wykonywania robót i ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej. • dla części I nie mniejszą niż 400.000,00 PLN , • dla części II nie mniejszą niż 100.000,00 a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania na kwotę • dla części I nie mniejszą niż 400.000,00 PLN , • dla części II nie mniejszą niż 100.000,00
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla Części I: – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi lub utwardzeniu terenu kostką betonową o powierzchni 1000 m2 i wartości zamówienia nie mniejszej jak 200.000 zł netto Dla części II: – jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w zakresie zagospodarowania w tym obejmująca wykonanie robót elektroenergetycznych o wartości zamówienia nie mniejszej jak 50.000 zł netto Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami min. 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane: • dla części I 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia/dokumenty równoważne posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy kierownika budowy); • dla części II -1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 t.j.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10-02-2020, godzina: 10:00,

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I a) wykonanie nawierzchni do poruszania się pojazdów – powierzchnie utwardzone (pieszo – jezdnia) do wykonania z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym oraz grafitowym. b) Wykonanie miejsc postojowych – utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych – nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym oraz grafitowym. c) Ścieżki piesze z wykonaniem podejść na podesty wejściowe – nawierzchni ścieżek dla poruszania się osób pieszych z kostki brukowej, gr. 6 cm w kolorze szarym i grafitowym,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45233300-2, 45233100-0, 45112700-2, 45232400-6, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część II

d) Montaż ławek betonowych, pojemników na śmieci i stojak – montaż elementów małej architektury tj.: Ławki betonowe + kosze w strefie ciągów pieszych i placów, stojak na rowery, e) Ukształtowanie terenu i trawnik (sadzenie drzew, niwelacja terenu, wysiew trawy) f) Budowę Altany śmietnikowej, g) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – montaż słupów i podłączenie opraw oświetlenia zewnętrznego, Zakres przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje m.in. : – utrzymanie zaplecza budowy, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich badań i prób, przywrócenie terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45233300-2, 45233100-0, 45112700-2, 45232400-6, 45316100-6 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady 40,00
  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Pruszcz
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 23.01.2020
  • Data składania ofert 10.02.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 10.02.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Pruszcz
  • Numer UZP/TED 505572-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian