Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2017-10-17

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XL sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz § 31 i § 32 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zm.) na dzień 26 października 2017 roku (czwartek ) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XL sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu z funkcjonowania Spółki oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych w roku 2017 w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018;
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielenia ulg;
15. Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023:
1) Sprawozdanie z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023;
2) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023;
16. Wolne wnioski i informacje;
17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian