Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-12-05

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania III sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz  § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.
z 2018 r. poz. 3364) na dzień 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu  zwołuję III sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie III sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pruszcz na rok 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pruszcz na rok 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
w sołectwach Gminy  Pruszcz;
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na rok 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2019  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Pruszcz  w 2019 roku;
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Pruszcz z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr działki 81/1 w miejscowości Serock, Gmina Pruszcz;
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr działki 81/2 w miejscowości Serock, Gmina Pruszcz;
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole
i w domu na lata 2019-2023”;
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie  zadań własnych Gminy Pruszcz;
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr II/14/18
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr I/12/18
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Pruszcz;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
25. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje;
26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian