Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  15.09.2020r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXV sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2-5 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 24 września 2020 r. (czwartek) o godz.13.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu zwołuję XXV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
8. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z działalności Ośrodka za rok 2019;
9. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
10. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku,
11. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie propozycji załatwienia petycji;
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Pruszcz;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na rok 2020;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami;
18. Wolne wnioski i informacje;
19. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian