Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-04-10

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania  XLVI sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami),§ 32 ust. 3 i 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 20 KWIETNIA 2018 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał  Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2017;
11. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017;
12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
i klubami  dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 245/12 w miejscowości Serock gmina Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz;
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz;
19. Podjęcie uchwały w sprawie  zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”;
21. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r.
23. Wolne głosy i zapytania;
24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian