Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  14.09.2021r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXVII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.
z 2018 r.  poz. 3364 ze zm.) na dzień  23 września 2021 r. (czwartek) o godz.13.00  w sali posiedzeń tut. Urzędu zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie  protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał  Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
8. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z działalności Ośrodka za rok 2020;
9. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
10. Sprawozdanie z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz ze stanowiskiem dotyczącym zgłoszonej petycji;
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
13. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021;
16. Wolne wnioski i informacje;
17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian