Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 16.06.2020r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXIII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na dzień   18 czerwca  2020 r. (czwartek) o godz.13.00   w sali posiedzeń tut. Urzędu  zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
8. Informacja dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie tegorocznych wakacji;
9. Informacja Komisji Rolno-Przemysłowej dot. tegorocznych dożynek;
10. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za I półrocze 2020 r.;
11. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa p-pożarowego za I półrocze 2020r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Pruszcz;
13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  w Pruszczu stanowiącej własność mienia Gminy Pruszcz;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub  potrzebami ruchu;
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łowińska, Łączna i Witosa w Pruszczu;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Witosa, Łączna, Łowińska i Brzezińska w Pruszczu;
17. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie propozycji załatwienia petycji;
18. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia petycji;
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Pruszcz;
20. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz;
21. Podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji autobusowej stanowiącej gminny publiczny transport zbiorowy
o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruszcz;
22. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia linii autobusowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie  publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruszcz;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2020-2029;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie  gminy Pruszcz na rok 2020;
25. Wolne wnioski i informacje;
26. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian