Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2018-09-18

Mieszkańcy  Gminy Pruszcz

Dot. zwołania LI sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami),§ 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 28 września  2018  roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję LI sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
10. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z działalności Ośrodka za I półrocze 2018;
11. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
12. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie gminy;
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków
i zasad korzystania z tych obiektów;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
19. Wolne wnioski i informacje;
20.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian