Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 18.06.2019r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XI sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz  § 18 ust. 2-4  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na dzień  27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XI sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie  protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie  Wójta Gminy z pracy  w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy;
7. Sprawozdanie  Przewodniczących  stałych Komisji Rady Gminy  z pracy w okresie między sesjami;
8. Informacja dot. organizacji letniego wypoczynku  dla dzieci i młodzieży szkolnej  w czasie tegorocznych wakacji;
9. Informacja Komisji Rolno-Przemysłowej  dot. tegorocznych dożynek;
10. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za I półrocze 2019r. ;
11. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa p- pożarowego za I półrocze 2019r. ;
12. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania zespołu do wyboru ławników na kadencję 2020-2023;
13. Opinia Komisji Skarg , Wniosków i Petycji w sprawie propozycji załatwienia wniosku kierowanego przez mieszkańców Pruszcza do Rady Gminy Pruszcz dotyczącego nadania nazwy ulicy;
14. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w  Pruszczu;
15. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania  Komisji Skarg , Wniosków i Petycji wniosku mieszkańców miejscowości Pruszcz;
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
18. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu;
19. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruszcz;
21. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Cieleszyn;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pruszcz na rok 2019;
24. Wolne wnioski i informacje;
25. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian