Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 5.11.2019r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania  XV sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506  ze zm.) oraz § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień  13 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.00  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz  z wykonania uchwał  Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących  stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                           i  o wolontariacie na rok 2020 r. (omówienie wyników konsultacji);
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2020 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji;
10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2019roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz, gmina Pruszcz;
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz, gmina Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz, gmina Pruszcz;
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Pruszcz, gmina Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy;
19. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawek opłat  za zajęcie  pasa drogowego  dróg gminnych  na cele nie  związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu;
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;
24. Wolne wnioski i informacje;
25. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian