Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  17.09.2019r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania  XIII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506 i 1309) oraz § 18 ust. 2-4  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień  26 września  2019 r. (czwartek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XIII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie  protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
8. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za rok 2018;
9. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
10. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku;
11. Opinia  Komisji Skarg , Wniosków i Petycji w sprawie propozycji załatwienia  skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz;
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pruszcz;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 031528C w Pruszczu – ul. Wesoła;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Pruszcz do kategorii dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jesionowa, Polna i Witosa w miejscowości Pruszcz;
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu  i Rekreacji w Pruszczu
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019;
21. Wolne wnioski i informacje;
22. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian