Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 20.04.2021r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXIII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz  § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na mocy art. 15zzx ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca  2020  roku  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)w dniu  23 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz.12.00  zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2020;
9. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020;
10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
11. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020;
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
13. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przekazanej petycji  w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Pruszcz uchwały  o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu  Konstytucyjnego;
14. Podjęcie uchwały w sprawie  pozostawienia bez rozpatrzenia wniesionej  petycji;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Pruszcz.
16. Stanowisko Komisji Statutowej w sprawie zmian Statutu Gminy Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz;
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz;
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości o numerze ewidencyjnym  246/1 położonej w obrębie Serock w Gminie Pruszcz;
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomości o numerze ewidencyjnym  246/3 położonej w obrębie Serock w Gminie Pruszcz;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021;
24. Wolne wnioski i informacje;
25. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian