Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-03-13

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XLV sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 23 MARCA 2018 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XLV sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLV Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
10. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz na lata 2018 – 2021;
12. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe w roku 2017;
13. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na okręgi wyborcze;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków
i klubów dziecięcych;
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku;
18. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez gminę Pruszcz na 2018 roku;
19. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r.
21. Wolne głosy i zapytania;
22. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian