Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-06-07

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XLVIII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 22 CZERWCA 2018 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
10. Informacja dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie tegorocznych wakacji;
11. Informacja Komisji Rolno-Przemysłowej dot. tegorocznych dożynek;
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz;
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Łowinku, z siedzibą w Łowinku, ul. Szkolna1, 86-120 Pruszcz;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pruszcz dla Spółek Wodnych działających  na terenie gminy Pruszcz
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
16.Wolne wnioski i informacje;
17.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian