Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 14.01.2020r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XVIII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.
z 2018 r. poz. 3364) na dzień 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Serocku zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
8. Nagrodzenie osób wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy za działalność w roku 2019;
9. Przerwa;
10. Sprawozdanie z pracy Komisji Urbanistycznej za rok 2019;
11. Informacja z działalności Izb Rolniczych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Pruszcz;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 – 2023 dla Gminy Pruszcz;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pruszcz na lata 2019- 2023”;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2020 rok;
17. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje;
18. Zamkniecie sesji.

Informacje

Rejestr zmian