Informacja o XXI Sesji Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 7.04.2020r.

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXI sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) i § 18 ust. 2-3 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) oraz na mocy art. 15zzx ust. 1-3  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374,567 i 568) informuję, że na dzień 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz.13.00 zwołałem XXI sesję Rady Gminy Pruszcz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Pruszcz;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz”;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 031154C
w Pruszczu – ul. Północna;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy Pruszcz na 2020 rok;
14. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje;
15. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian