Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2019-03-19

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania VII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz § 18 ust. 2-4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3364) na dzień 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję VII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał  Rady Gminy;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
8. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2018;
9. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu przez kluby sportowe w roku 2018;
10. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018;
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu;
12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruszcz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Uśmiech dziecka” przy Szkole w Zbrachlinie;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu  gminy Pruszcz na rok 2019;
16. Sprawy różne, w tym wnioski i informacje;
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Radecki

Informacje

Rejestr zmian