Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2016-11-15

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania  XXIX sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz.  1579) oraz  § 32 ust. 3 i 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 25 listopada 2016 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.
Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XXIX  Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie  protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje  zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie  Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Topolno;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Mirowice;
12. Uchwalenie na rok 2016 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z podmiotami o których mowa w m.in. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) sprawozdanie z konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2) podjęcie uchwały;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu oraz uchwalenia statutu jednostki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2017 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji;
17. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku;
18. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej w 2017r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku  od środków  transportowych obowiązujących w 2017r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Łowin, Nieciszewo, Łowinek, Brzeźno, Mirowice, Gołuszyce, Łaszewo, Pruszcz do kategorii dróg gminnych;
21. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłat  za korzystanie  z gruntów  stanowiących własność gminy;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
23. Wolne głosy i zapytania;
24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian