Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2016-09-20

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXVII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 32 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 30 września 2016 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2015r.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku;
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/7/14 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Pruszcz;
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Pruszcz Nr L/4/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruszcz ;
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia  głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pruszcz;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia odwołania Sołtysa Sołectwa Cieleszyn;
17. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej sołectwa Cieleszyn;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie Cieleszyn;
19. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 36/11 w miejscowości Pruszcz;
20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 36/30 w miejscowości Pruszcz;
21. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 2/1 w miejscowości Pruszcz;
22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 144/1 w miejscowości Topolno;
23. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 67/3 w miejscowości Luszkówko;
24. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
26. Wolne wnioski i informacje;
27. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian