Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2016-10-17

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania  XXVIII  sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) oraz § 32 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 28 października 2016 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu  zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje  zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu z funkcjonowania Spółki oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych w roku 2016 w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
11. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
12. Analiza funkcjonowania oświaty w gminie;
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Pruszcz prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z 6 drzew-pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
17. Wolne wnioski i informacje;
18. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian